เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด
namyoan1 (5)

ปีแล้วปีเล่า ที่ผู้เขียนได้คอยแต่เฝ้าดูสังเกต ติดตาม กับการรอคอยและความหวังให้ทางหน่วยงานราชการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้หันมาใส่ใจดูแลทุกข์สุขของประชาชนบ้าง เหมือนกับตอนที่ท่านหาเสียง เพื่อเข้าไปในสภาอันทรงเกียรติ เพื่อเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้าน ตาสีตาสา ยายมี ตามา ที่ก้มหน้าเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เป็นกระดูกสันหลังของชาตินั้น บัดนี้ เวลาก็ได้ล่วงเลยและย่างเข้าสู้ปีที่ 27 แล้ว นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2526 กับการเรียกร้องและนำเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวน ไปยังหน่วยงานทางราชการ โดยได้เริ่มต้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ผ่านทางอำเภอ เข้าสู่หน่วยงานของจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมชลประทาน เพื่อให้ศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้และผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จากการยื่นเรื่องไป ทำให้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้ทำการศึกษา สำรวจพื้นได้ให้ข้อมูลคร่าวๆ ดังนี้

ในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคมของทุกๆปีนั้น น้ำในแม่น้ำยวน อันเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่เกิดจากการไหลรวมตัวของลำห้วยต่างๆทั้ง 21 สาย ได้ไหลมารวมตัวกันเป็นแม่น้ำยวนนั้น จะเอ่อล้นขึ้นสูงแล้วไหลผ่าน อ.เชียงคำ จ.พะเยา และในบางปี ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในหลายๆปีติดต่อกัน แต่ขณะเดียวกัน ในฤดูแล้ง สายน้ำดังกล่าว กลับแห้งขอด ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในบางพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า แม่น้ำยวน อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ น้ำเปื๋อย น้ำหย่วน น้ำลาว เนื้อที่ประมาณ 1,385 ไร่ และมีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่ อยู่ในเขต ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ข้อมูลจากกรมชลประทาน รายงานว่า “ลำน้ำยวนเป็นลำน้ำขนาดกลาง ยาวประมาณ 36.5 กิโลเมตร เนื่องจากหัวงานอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และ 1 บี จึงต้องให้มีรายงานการศึกษา ในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบในการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อนที่จะดำเนินโครงการ และอาจจะมีบางพื้นที่น้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎรเสียหายจำนวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านน้ำยวนพัฒนา (ปางปอบ) ความคืบหน้าของโครงการ จึงเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ถ้าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จขึ้นจริง จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำและทำการส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของประชาชน ประมาณ 20,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ตลอดจนการลดอุทกภัยน้ำท่วม และใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลาการทำประมง รวมทั้งสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกด้วย

ตามแผนงานนั้น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน จะประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำ ที่เขื่อนและอาคารประกอบ รวมถึงระบบส่งน้ำ ซึ่งมีความสามารถเก็บกักน้ำได้ที่ 36 ล้าน ลบ.เมตร ความยาวของสันเขื่อนประมาณ 526 เมตร กินพื้นที่ 1,575 ไร่ มีระดับน้ำนองสูงสุดที่ 471 ม.รทก. โดยกำหนดส่งน้ำไปตามคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำยวน ด้านบ้านร่องส้าน และฝั่งขวาของแม่น้ำลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่หัวงานและโครงการฯ มีขนาดพื้นที่ 1,685 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 1,358 ไร่ ป่าทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่ และอยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประมาณ 22 ไร่ ซึ่งทั้งหมดมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 442 ไร่ ซึ่งหากมีการก่อสร้าง จะต้องตัดฟันและชักลากไม้ดังกล่าวออกจากพื้นที่
2. ธรณี วิทยาและแผ่นดินไหว อิทธิพล จากแผ่นดินไหว จากสถิติไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการ และการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยพบในระดับไม่เกิน 6 ริกเตอร์ ในส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หากมีปริมาณฝนมากกว่า 200 และ 300 มิลลิเมตร/วัน ก็อาจเกิดดินถล่มได้
3. ครัวเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นราษฎรบ้านยวนพัฒนา(บ้านปางบอป) หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 33 ครัวเรือน ที่ดินทำกิน 76 ครัวเรือน 931 ไร่

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำยวน คาดว่า จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปีจึงแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 405.74 ล้านบาท

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ครม.ของ พณฯ ท่าน พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีท่านอดีตรัฐมนตรี นายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงมาสำรวจพื้นที่ที่จะทำการสร้างอ่างเก็บน้ำยวน ได้มาสำรวจยังสถานที่จริง ในคราวที่จัดให้มีคณะรัฐมนตรีสัญจรมาที่จังหวัดพะเยา หลังจาก ท่านเดินทางกลับไปแล้ว ทางคณะรัฐมนตรี ก็มติให้สามารถก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตป่าชั้น 1 เอได้ ทำให้ฝ่ายการเมืองและท้องถิ่น ได้ร่วมกันผลักดันโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยกรมชลประทาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำยวนแล้วส่งไปที่ กรมชลประทาน แต่แล้วเรื่องก็เงียบหายไป จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และทำให้เรื่องดังกล่าวเงียบหายไปจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

namyoan1 (32)

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้พวกเรา อาจจะต้องรอคอยความหวัง แบบลมๆแล้ง กันอีกต่อไปอีกยาวนาน ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะลงตัวสักที จะสร้างหรือไม่สร้าง ก็ขอให้รีบแจ้งประชาชนให้ทราบด้วย เนื่องจาก ในกรณีที่มีการศึกษาสำรวจข้อมูล ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้สำรวจในการศึกษา ได้ไปบอกกับชาวบ้านว่า จะมีการสร้างเขื่อนขึ้นจริงๆ แล้วจะมีการเวนคืนที่ดิน แล้วได้ทำการรางวัดเส้นทาง ที่จะมีน้ำที่ส่งมาจากเขื่อนไหลผ่านในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และได้ทำการปักเสาปูนไว้ในสถานที่เหล่านั้น ซึ่งเสาปูนเหล่านั้น ก็เป็นงบประมาณของแผ่นดิน ที่ผ่านมายังโครงการสำรวจ จนทำให้ชาวบ้านพากันหวาดระแวง ไม่กล้าที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตร เพราะเกรงว่า หากโครงการดำเนินงานจริงๆ พืชผลที่ปลูกไว้ ก็คงได้รื้อถอนทิ้งทั้งหมด ก็คงจะเสียเวลาเปล่าในการปลูก ซึ่งทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจ ได้แจ้งกับชาวบ้านว่า คลองส่งน้ำจะมีความกว้างถึง 25 เมตร แล้วมีถนนเลียบคลองทั้งสองฝั่งด้วย ซึ่งหากคิดและจินตนาการภาพแล้ว คงจะกว้างมากเพราะมีขนาดถึง 25 เมตร แต่นี่ก็เวลาก็ได้ผ่านไปปีแล้วปีเล่า ที่เฝ้ารอคอย ถ้าปลูกพืชยืนต้น เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ยางพารา คงได้ผลผลิตนำไปขายได้ราคา ได้เงินเยอะแล้ว แต่นี่ต้องรอโครงการฯ มองหมุดเสาที่ปักไว้ตรงกลางสวน กลางไร่ กลางนาของชาวบ้านแล้วสะท้อนใจ จนชาวบ้านพากันเจ็บใจ นำหมุดไปเป็นไม้คำต้นลำไยซะหลายต้น เสาปูนบางต้นปลวกอาจจะกัดกินหมดแล้วก็เป็นไปได้

namyoan1 (14)

คราวนี้ มาย้อนดูสภาพของอ่างเก็บน้ำยวนกันก่อนแล้วกันว่า ทำไม? ชาวบ้าน จึงพากันเรียกร้องให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำกัน ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ในฤดูกาลน้ำหลาก เรามีน้ำมากมายเหลือใช้ แต่เราก็ปล่อยให้ไหลลงไปสู่ที่ลุ่มตามกฎหลักธรรมชาติ กฎแห่งแรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไป บางครั้ง ก็ได้ไหลไปท่วมพื้นที่ของชาวบ้าน ท่วมบ้านเรือน ทำความเสียหายเป็นอย่างมาก ผู้เขียนได้สังเกตเหตุการณ์นี้มาหลายปีแล้ว และได้เคยอ่านบทความเรื่องน้ำท่วมอีกแล้ว ของ หนังสือพิมพ์พะเยารัฐ ผ่านทางเว็ปไซต์ โดยผู้เขียนได้บอกไว้ว่า จริงๆแล้วน้ำมันก็ท่วมเป็นปกติ เป็นธรรมดาของมันทุกปี แต่มนุษย์เรา ไปสร้างถนนสร้างบ้านที่อยู่อาศัยขวางทางน้ำเอง ซึ่งในความเป็นจริง ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นผู้มีจิตใจสูง สามารถที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้บ้าง ถึงจะไม่ได้ทั้งหมด แต่เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวบ้าน เพื่อความอยู่รอด เราก็ควรมีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงมิใช่หรือ? ซึ่งจากบทความดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ว่า “เราได้สร้างสิ่งปลูกสร้าง สร้างถนนกีดขวางทางเดินของน้ำเอง” ทำให้ผู้เขียนได้ย้อนระลึกไปถึงอดีตลำน้ำยวนของเรา ที่มีให้ใช้อย่างเพียงพอ มีน้ำที่ใสสะอาด จะว่าไปแล้ว แม้ปัจจุบันสายน้ำดังกล่าว ก็ยังคงใสสะอาดและมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยช้ำไป เนื่องด้วยป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ ไม่ได้ถูกทำลายเหมือนในสมัยก่อนๆ ที่มีการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกสิ่งเสพติด ปลูกข้าวโพด ซึ่งปัจจุบันได้ลดลงจำนวนมาก ทำให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม และทำหน้าที่ดูดซับน้ำและปล่อยออกมา ตามลำห้วยต่างๆ กลายเป็นสายน้ำใหญ่ให้เราได้ใช้สอยกันจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพียงแต่เราไม่มีสถานที่เก็บกับไว้เพียงพอแค่นั้นเอง

namyoan1 (4)

ยังอยู่ในความทรงจำ และรำลึกถึงเสมอ ว่าในอดีตตอนสมัยผู้เขียน มีอายุได้ประมาณ 6-7 ขวบ ก็มักจะมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่ฝายโป่งจี้หรือที่ชาวบ้านใกล้เคียงเรียกว่า “ตะผ้า” ประจำ (ลืมบอกไปว่า ตรงที่เก็บน้ำยวนปัจจุบัน ได้มีการกั้นลำน้ำด้วยฝายขนาดเล็ก ด้วยคอนกรีตกว้างประมาณ 50 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำยวน และแบ่งไปตามลำเหมืองสายต่างๆ ซึ่งเป็นฝายเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับลำน้ำยวน แต่ก็ต้องจำยอม เนื่องด้วยติดที่งบประมาณ และเรียกฝายแห่งนี้ว่าฝายโป่งจี้) โดยที่ทางชุมชน จะมีประเพณีและกิจกรรมการละเล่นริมน้ำ บริเวณใต้ต้นมะเดื่อป่องยักษ์ เป็นต้นมะเดื่อขนาดใหญ่มาก มีร่มเงาบังแดดได้เป็นอย่างดี ก็จะมีรำวงมาตรฐานมาแสดงให้ได้รับชม และร่วมสนุกสนานร่วมร้องรำตามประเพณี  มีร้านขายของเยอะแยะเต็มไปหมด ดูแล้วเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นอย่างดี ส่วนบริเวณด้านบนฝาย อันเป็นที่กักเก็บน้ำ น้ำจะลึกมาก หลายท่วมเลยก็ว่าได้ ก็จะมีผู้คนได้มาเที่ยวเล่นน้ำกัน ทั้งได้นำห่วงยางและอุปกรณ์เล่นน้ำต่างๆ มาเล่นกันอย่างสนุกสนาน เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งอำเภอเลยก็ว่าได้ในสมัยนั้น และในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมหรือยังไม่มีงาน แถวบริเวณหน้าฝายโป่งจี้ ก็จะมีน้ำตกหรือล้นลงมา ทำให้ชาวบ้านได้ทำการประมง การทำสะล่อดักปลา การทำซุ้มจับปลา เป็นต้น

namyoan1 (3)

และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็มาถึง เมื่อปี พ.ศ. 2538 เกิดฝนตกหนักและน้ำไหลหลาก ได้พัดพาเอาซากหิน ดิน ทราย โคลน ซากต้นไม้ ลงมาทับถมบริเวณฝายโป่งจี้ และล้นลงมาถึงข้างล่างฝาย ทำให้เกิดเป็นดอนสูงขึ้น มีหญ้ามีหนาม และกิ่งไม้เป็นจำนวนมาก ลงมาทับถมกันอยู่เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทำให้น้ำตื้นเขิน สามารถเดินลุยน้ำได้เลย แม้แต่บริเวณฝายที่กักเก็บน้ำ ก็เต็มไปด้วยเศษดินโคลนที่ทับถมกัน จนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เหมือนเดิม หลายครั้งที่ทางชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้นำรถแบ็คโฮ มาขุดลอกขี้โคลนออก แต่ก็ทำเหมือนแค่ให้ทำผ่านๆมือไปเท่านั้นเอง แม่น้ำก็ยังคงแห้งขอดเป็นสันเป็นดอนในทุกๆปี ซึ่งเป็นวิธีแก้ไขกันเพื่อให้พ้นไปเป็นปีๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้นำชุมชนใน อ.เชียงคำ จึงร้องขอให้กรมชลประทาน ได้ทบทวนโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ ที่เคยได้ร้องขอและส่งเรื่องไปนานหลายปีแล้ว เพื่อที่จะได้ทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในทุกฤดู ไม่ให้ไหลผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

namyoan1 (25)

เมื่อฤดูแล้งมาถึง เรากลับไม่มีน้ำใช้ พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งขอด ไร้น้ำทำการเกษตรกรรม เนื่องด้วย พื้นที่ในเขตอำเภอเชียงคำส่วนใหญ่ ชาวบ้านจำเป็นต้องทำการเกษตรบนผืนที่ดิน เช่น ท้องนา เป็นต้น คนแถวบ้านผมเขาเรียกทุ่งนาเหล่านี้ว่า “ทุ่งนาร้องไห้” เนื่องด้วย ผืนที่นาไม่เคยว่างเว้นจากการทำการเกษตรกรรมเลย ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่า เพื่อที่จะโยงเข้ากับข้อเรียกร้องว่า ทำไม ? ชาวบ้าน จึงเรียกร้องให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ในแต่ละปีนั้น ชาวบ้านจะเริ่มทำนาปีกันในเดือนกรกฎาคม รอจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน เมื่อน้ำข้าวออกจากทุ่งนาเสร็จแล้ว ไม่กี่วัน ชาวบ้านก็จะตัดตอฟาง ซึ่งในสมัยก่อนในแวกหรือพร้า แต่ปัจจุบันใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ้าง เครื่องลากบ้าง ทำให้เสร็จไว จากนั้นก็จะใช้รถไถ ทำการไถพรวนดินพร้อมขึ้นแปลงปลูกกระเทียมและหอมแดงต่อไป จากนั้นก็ดูแล จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน เมื่อขายผลผลิตหรือนำผลผลิตออกจากท้องนาแล้ว ชาวบ้านก็จะปลูกข้าวโพด บ้างก็ปลูกถั่วลิสง มันเทศบ้าง พืชผักทางการเกษตร เช่น แตงกวา บวบ มะนอย พริกบ้าง ก็จะเวียนไปจบครบฤดูทำนาปีต่อไปพอดี ทำอย่างนี้ทุกปี จนพื้นที่ดินไม่เคยว่างเลย นี่แหล่ะ จึงเป็นเหตุผลและที่มีของชื่อทุ่งนาร้องไห้ เพราะไม่เคยได้พักเลย ดังนั้น ปัญหาที่ตามมาคือ แหล่งน้ำ ที่จะนำมาใส่หรือรดพืชผักอันเป็นผลิตทางการเกษตรนั้น ก็จำเป็นต้องมี ต่างคนต่างมีเหตุผล เนื่องด้วยพืชผลของตนเอง ถ้าไม่ได้น้ำ ก็ไม่มีทางเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตเสียหาย ขาดทุนไปเลยก็ได้

namyoan2 (33)

อนิจจา ! หลายครั้งหลายหน ที่ผู้เขียน ได้เห็นการทะเลาะวิวาท ทั้งด้วยวาจาที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล อาจจะว่าเป็นความเห็นแก่ตัว ก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก เนื่องด้วยมันเป็นความจำเป็นจริงๆ ต่อพืชผลทางการเกษตรของพวกเขา ที่มีสาเหตุมาจาก การแย่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตรของตนเอง เนื่องด้วยบ้านผู้เขียนเอง อาจจะถือว่าอาจจะได้เปรียบกว่าหมู่บ้านอื่นสักหน่อย เนื่องด้วยหมู่บ้านอยู่กับฝายโป่งจี้ เป็นหมู่บ้านแรก นั่นคือ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำเท่าไหร่ แต่ปัญหาเหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านและชุมชนถัดๆไป เช่น ชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข ชุมชนบ้านร้อง ชุมชนบ้านโจ้โก้ ชุมชนบ้านสบสา ชุมชนบ้านหนอง ต.ร่มเย็น และในเขต ชุมชน บ้านร่องค้อม บ้านอัมพร บ้านปีน บ้านกว้าน บ้านบุญยืนบ้านกว๊าน บ้านปุ๊ ของ ต.เจดีย์คำ เป็นต้น ซึ่งชุมชนเหล่านี้นั้น ล้วนแล้วแต่อยู่ท้ายเขื่อนไปอีกหลายกิโลเมตร ทำให้มีน้ำส่งไปถึงไม่เพียงพอ ขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องการแย่งน้ำดังกล่าว ขอยกเอาตัวอย่าง ในชุมชนละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านของผู้เขียนแล้วกัน โดยปกติแล้ว ในช่วงฤดูร้อนหรือหน้าแล้ง จะแบ่งกันใช้น้ำ โดยให้ผู้ที่มีที่นาอยู่เหนือถนนดำ (ที่หมู่บ้านมีถนนทางหลวงหรือลาดยาง โดยที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนดำ) ให้ใช้น้ำในเวลากลางวัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่นาของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์และบ้านโจ้โก้ แต่ในตอนกลางคืน ก็ให้ผู้ที่มีที่นาที่อยู่ด้านล่างถนนดำเป็นต้นไป ได้ใช้น้ำจากลำเหมืองที่เชื่อมมาจากฝายโป่งจี้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่นาของชาวบ้านใหม่เจริญสุข บ้านโจ้โก้ บ้านร้อง และของบ้านร่องค้อม บ้านอัมพร ในเขตตำบลเจดีย์คำ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกัน แต่ด้วยลำเหมืองที่เล็กและน้ำไหลมาน้อย บางทีทั้งวัน ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งด้านเหนือถนนดำ ก็นำน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของตนเองไม่เพียงพอ บางทีก็ได้แค่พื้นที่นาของเจ้าของนาเพียงสองสามคนเท่านั้น ที่เหลือในวันนั้นก็แปลว่าอด ไม่มีน้ำเข้าที่นาของตน เป็นเหตุให้มีการขโมยหรือแอบกั้นน้ำในเวลากลางคืน พอตกกลางคืน น้ำไม่ไหลไปสู่ด้านล่างถนนดำ เจ้าของที่นาก็พากันรวมกัน นำจอบนำเสียม เพื่อไปไล่ทำลายที่กั้นน้ำของเจ้าของที่แอบกั้นน้ำไปในที่ของตนเองในเวลา กลางคืน บางครั้งไปเจอ ก็ถึงกับทะเลาะกันด้วยวาจา บางครั้งก็เกือบมีการลงไม้ลงมือกัน ซึ่งบางครั้งแม้แต่เป็นญาติๆกันก็ยังทะเลาะด้วยเรื่องการแย่งน้ำเข้านากันเลย

namyoan2 (5)

มานึกถึงเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ในตอนที่ว่าด้วย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ก็ยังเคยเสด็จไปห้ามทับฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ที่ต่างก็แย่งน้ำเข้าที่นาของตนเอง ผู้เขียนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกเลย ไม่อยากให้พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียง ต้องมาแย่งน้ำ ทะเลาะเบาะแว้ง ถึงขั้นลงไม้ลงมือ เป็นข่าวอึกทึกคึกโครม เพราะเข้าใจดีว่า ต่างคนก็ต่างมีเหตุผล ไม่อยากอดตาย ไม่อยากขาดทุน ไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน จะมองเห็นปัญหากันหรือไม่ หรือมองปัญหาออกแต่ไม่รู้ว่าจะแก้กันอย่างไร?

จริงๆแล้ว สาเหตุหรือต้นเหตุมาจากเรื่องน้ำ หลายคนอาจจะพูดว่า แล้วทำไม? ไม่ลดเรื่องการทำการเกษตรลงบ้างหล่ะ ต้องถามกลับว่า แล้วจะให้ชาวบ้านทำอะไรกิน? ใครจะมาดูแล เมื่อเขามีพื้นที่ เขาเป็นคนขยัน ก็น่าจะให้การสนับสนุนเขา ถ้าไม่มีสายน้ำเลยก็ว่าไปอย่าง แต่นี่เรามีทรัพยากรน้ำ คิดว่า เพียงพอ แต่เราไม่มีที่จัดเก็บ พอถึงหน้าแล้งน้ำก็น้อยเป็นธรรมดา แต่เราไม่สามารถแบ่งให้ทุกคนได้อย่างทั่วถึง มันจึงเกิดเป็นปัญหาบานปลาย เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ทราบถึงสาเหตุแล้ว ก็ควรจะมานั่งปรึกษาหารือ หาแนวทาง หาทางบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดเป็นสัดเป็นส่วนมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

namyoan2 (29)

คราวนี้มาย้อนดูว่า หากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวนเกิดขึ้นจริงๆหล่ะ จะเกิดผลกระทบต่อส่วนไหนบ้าง? แน่นอนหล่ะ

ประการแรกคือ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือป่าไม้ที่จะต้องถูกน้ำท่วม ว่ากันว่า น้ำจะท่วมไปถึงชุมชนบ้างน้ำยวนพัฒนา (บ้านปางปอบ) หมู่บ้านพี่น้องชาวเขาเผ่าเมี่ยนหรือเย้า จากการศึกษาข้อมูลมาพอสมควร ก็ทราบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีขนาดพื้นที่ 1,685 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 1,358 ไร่ ป่าทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่ และอยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประมาณ 22 ไร่ ซึ่งทั้งหมดมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 442 ไร่ แต่จะมีใครรู้เรื่องนี้หรือเปล่า หรือ อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดกันก็ได้ เนื่องด้วยผู้เขียนอยู่ในพื้นที่ และเคยอาศัยแหล่งน้ำยวนในการทำมาหากินเลี้ยงชีพมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ทั้งหากุ้งหอยปูปลา เก็บผักกูด เพื่อนำไปขายยังตลาดบ้านโต้ง หรือ บ้านสบสา ดังนั้น พอที่จะมองออกว่า พื้นที่ดังกล่าว ก็ไม่ได้มีป่าไม้ที่เป็นป่าไม้ใหญ่เท่าไหร่ จริงอยู่ ป่าไม้และต้นไม้ จะเป็นป่ากว่าจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ได้แต่ละต้นนั้น ต้องใช้เวลาหลายปี อันนี้ผู้เขียนไม่ได้ว่าอะไร เนื่องด้วย มีความรักและหวงแหนธรรมชาติไม่น้อยไปกว่านักอนุรักษ์ทั้งหลาย แต่ด้วยเหตุผล ที่มนุษย์ต้องกินต้องอยู่และดำรงชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว สิ่งใดที่ให้ประโยชน์มากกว่าผลกระทบหรือผลเสีย ก็ควรที่จะหาทางศึกษาให้สมเหตุสมผลกัน ผู้เขียนขอออกนอกเรื่องสักเล็กน้อย อาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ว่า เรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องด้วยโครงการดังกล่าว การที่ผู้เขียน ได้เขียนบทความนี้ อาจจะเกิดอันตรายก็ได้ แต่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านที่รอคอยความหวัง ผู้เขียนก็ภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งการการเรียกร้อง ได้ร่วมผลักดันทางความคิดสักนิดหนึ่งก็ยังดี แม้ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ แต่ก็พยายามจะให้ข้อคิดให้หลายๆมุมมอง เท่าที่รู้และปัญญาอันน้อยนิด เรื่องมีอยู่ว่า ตลอดเส้นทางสายน้ำยวนที่ไหลจากขุนน้ำยวนลงมาสู่ที่กั้นน้ำฝายโป่งจี้นั้น เดิมที่ตามสองข้างทางน้ำไหล ก็จะเกิดเป็นสันเป็นดอน ทำให้ชาวบ้านได้พากันลงทุนลงแรง ไปขุดที่ดิน โดยใช้แรงงานตนเอง ทั้งใช้จอบใช้เสียม ใช้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ในการไถนาเพื่อทำนากัน เพราะในสมัยก่อน การที่จะมีที่นา คนๆนั้นจะต้องมีความขยัน ยิ่งขยันเท่าไหร่ ก็จะมีพื้นที่ทำกินมากเท่านั้น ซึ่งพื้นที่ดินดังกล่าว ถ้าให้ไล่กันลงมา ก็ตั้งแต่พื้นที่นาแถวบ้านปางถ้ำ ส่วนใหญ่ก็เป็นของพี่น้องชาวบ้านปางถ้ำ ถัดมาก็ที่ปางปอบ พื้นที่นาของ พ่ออินทร์ ฉลาดแหลม ที่นาของพ่ออุ้ยปั๋น มะโนศรี และของพ่อต๊ะ (คนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ที่ไปบุกเบิกขุดที่นาบริเวณแถวนี้ (เพราะบ้านเกิดของท่านอยู่ที่บ้านปางถ้ำ) เท่าที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับ จากนั้น ก็ไล่ลงมาถึงบ้านน้ำยวนพัฒนา (ปางปอบ) ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพี่น้องชาวเขาเผ่าเมี่ยนหรือเย้า ก็มีของชาวบ้านหนองร่มเย็นบ้าง ถัดนั้นมาก็บริเวณ บ้านห้วยปุ้ม ก็เป็นของบ้านสบสาและบ้านหนองร่มเย็น ถัดลงมาก็บริเวณปางสัก ซึ่งถือได้ว่า เป็นบริเวณที่นาที่กว้างใหญ่มาก มีเจ้าของที่นาหลายเจ้า ตั้งแต่เชิงดอยกิ่วนาค ไปจรดถึงวังซาง ก็มีของคนบ้านเกษตรอยู่สองสามเจ้า คือ ของพ่อหนานจู สมประเสริฐ พ่อเสริฐ แจ้งสว่าง เป็นต้น ถัดลงมาก็เป็นบริเวณห้วยเฮีย ลงมาหน่อยก็เป็นตื๊ด หรือพื้นที่ลุ่มน้ำของพ่ออุ้ยหลง ชิดสนิท ที่พ่ออุ้ยเป็นคนบ้านร่องค้อม ต.เจดีย์คำ แต่ได้มาเป็นเขยของบ้านเกษตรสมบูรณ์ พ่ออุ้ยเป็นคนขยันมาก ขุดที่นาได้เป็นจำนวนมาก ถัดมาก็ถึงบริเวณที่ลุ่มน้ำของพ่ออุ้ยมูล ชาวบ้านโจ้โก้ ก็มีพื้นที่บริเวณนี้ ที่เล่าให้ฟัง ก็เนื่องด้วยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้

 

namyoan1 (20)

แต่อนิจจา ! เมื่อปี พ.ศ. 2538 เกิดฝนตกหนักและน้ำไหลหลาก ได้พัดพาเอาซากหิน ดิน ทราย โคลน ซากต้นไม้ ลงมาทับถมบริเวณที่นาของชาวบ้าน จนมองไม่เห็นแนวทางร่องน้ำหลายสายได้อีกเลย ประกอบกับท้องนาเหล่านั้น ทุกวันนี้ ก็ได้เลือนหายไปจากความทรงจำไปหมดแล้ว เนื่องด้วย ที่ดินที่นาเหล่านั้น ได้ตกไปเป็นของนายทุนเสียจนหมดสิ้น จะด้วยสาเหตุใด ผู้เขียนไม่สามารถหยั่งรู้ถึง แต่ที่แน่ๆ น่าจะมาจะมีสาเหตุมาจาก หลังจากที่มีข้อเรียกร้อง และนำเสนอโครงการผ่านไปยังกรมชลประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และเรื่องก็ไปอยู่ยังรัฐสภาหลายยุคหลายสมัย จนเกิดมีวันหนึ่ง มีรัฐมนตรีหัวใสท่านหนึ่ง ที่ผมเรียกว่าว่า นายทุน นี่แหล่ะ ที่จริงชาวบ้านเขาก็เรียกว่านายทุนนั่นแหล่ะครับ เพราะน่าจะหมายถึงผู้มีอำนาจ มีบารมีเงิน ที่สามารถซื้อได้ทุกอย่าง นายทุนท่านนี้ เคยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรี ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึง เพราะไม่เกี่ยวกับผู้เขียน ถามชาวบ้านแถวตำบลร่มเย็นเองแล้วกันว่า เขาคงรู้ว่าหมายถึงใคร อดีตรัฐมนตรีท่านนี้ ท่านคงรู้เรื่องราวถึงความคืบหน้าของโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวนทุกอย่าง ก็เลยได้ติดต่อมายังชาวบ้านเหล่านั้น ให้ไล่กว้านซื้อที่ดิน และทำการปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ ปัจจุบันต้นใหญ่เท่าคนโอบก็ยังมี โดยใช้ชื่อเป็นของชาวบ้านทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ผมอยากจะบอกนักสำรวจและนักอนุรักษ์ว่า ป่าไม้ที่คุณว่าจะต้องสูญเสียนั่นนะ ตั้งแต่ด้านหน้าฝายโป่งจี้ ไปจนกระทั่งถึงบ้านปางถ้ำ เป็นของนายทุนทั้งหมดเกือบทั้งหมด เพราะเขาได้กว้านซื้อไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อมีการเวนคืนที่ดิน เงินโครงการก็คงไปตกอยู่ที่นายทุนเกือบครึ่งหนึ่งแล้ว จริงอยู่มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ถูกต้องทุกอย่าง แต่เพราะโครงการนี้ จะสร้างก็ไม่สร้างสักที มีแต่การพูดเกริ่น จนชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากิน อย่างที่บอกในตอนต้นของบทความ ชาวบ้านจะปลูกพืชยืนต้น เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ยางพารา ก็ไม่กล้าปลูก เพราะกลัวน้ำท่วม ยิ่งมีคนปล่อยข่าวว่า ถ้าสร้างเขื่อนแล้ว พื้นที่เหล่านี้อยู่ในป่าสงวน อยู่ในป่าอนุรักษ์ ไม่สามารถเวนคืนและขายได้ ทำให้ชาวบ้านได้ทะยอยขายที่ดินของตนเองไปเรื่อยๆ โดยมีการถูกทาบทามติดต่อซื้อขายจากชาวบ้าน ที่เป็นนายหน้าให้นายทุนอีกต่อหนึ่ง เมื่อมีคนหนึ่งขายไปแล้ว อีกคนจะไม่ขายก็ดูกระไรอยู่ ไม่มีเพื่อนร่วมชะตากรรม ก็เลยต้องจำใจขายไปด้วย
ประการต่อมา ที่ยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้าน จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลพบว่า จะต้องมีจำนวนหนึ่งหมู่บ้าน ประมาณ 33 ครัวเรือน ที่จะต้องถูกน้ำท่วม นั่นก็คือ หมู่บ้านน้ำยวนพัฒนา หรือ บ้านปางปอบ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวเขาเผ่าเมี่ยนหรือเย้า ซึ่งถ้าหากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวนเกิดขึ้นจริงๆ ทางผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จะต้องหาวิธีการ เพื่อชดเชยสิ่งที่พี่น้องชาวเขา ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คือ

1. จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน ในราคาที่สมเหตุสมผล ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั้น เพราะเป็นไปได้ยากอยู่แล้ว ในการที่จะมีเอกสารครบ เนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง
2. จัดหาสถาน ที่อยู่อาศัยที่ทำกินให้ใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ ต้องฟังความคิดเห็นของชาวบ้านด้วย ทางผู้เขียนมีแนวทางมานำเสนอในเรื่องการย้ายหมู่บ้าน ว่า ควรย้ายพวกเขาไปที่ไหนบ้าง ในกรณีที่ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำกันจริงๆ

หมู่บ้านแรก ที่นำเสนอให้ย้ายไปอยู่ร่วมคือ บริเวณหมู่บ้านห้วยหอย ซึ่ง เดิมทีก็เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำกินของพี่น้องชาวเขา บ้านน้ำยวนพัฒนาอยู่แล้ว และก็ได้ย้ายลงมาอยู่ข้างล่าง เนื่องด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น อีกทั้งผู้เขียนยังคิดว่า ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากเขื่อน โดยอาจทำเป็นรีสอร์ท เป็นโฮมสเตร์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ อันได้แก่ ถ้าผาแดง ถ้ำน้ำลอด ดอยผาขาม เป็นต้น หรือ อาจจะทำอาชีพบริการทำแพ ให้นักท่องเที่ยว หากเกิดมีอ่างเก็บน้ำจริงๆ และเหตุผลสุดท้าย คือ ไม่ต้องอพยพ ไปไกลเกินไป

หมู่บ้านที่สองที่นำเสนอ คือ บริเวณบ้านผาแดงล่าง ซึ่ง อยู่เลยบ้านปางถ้ำไปเล็กน้อย โดยสภาพหมู่บ้านแล้ว เป็นหมู่บ้านที่มีความสงบร่มรื่น มีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน มีสถานที่ทำกิน ที่ยังพอมีเลือกทำได้ แต่ข้อเสียคือ อยู่ไกลเมืองไปหน่อย ประมาณเกือบ 20 กิโลเมตร แต่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาเนื่องด้วยปัจจุบันมีทางลาดยางตลอดสายอยู่แล้ว

 

หมู่บ้านที่สามที่นำเสนอ คือ ย้ายไปรวมกับหมู่บ้านพี่น้องชาวเขา บ้านห้วยปุ้ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ลงมาทางด้านหน้าเขื่อน เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ รอการไปเยือน ที่มีถ้ำน้ำดั้น ถ้ำพ่อ ถ้ำแม่ อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของนักรบชาวเขาในสมัยอดีต ประกอบกับในอนาคต อาจมีการเชื่อมต่อเส้นทางไปยังบ้านน้ำโต้ม ในเขตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย

หรือทางเลือกสุด ท้ายที่อยากนำเสนอ คือ ย้ายลงมาอยู่ทางด้านหน้าอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีหลายที่หลายแห่ง ที่พอจะมองเห็น ก็น่าจะแถวบริเวณบ้านปางวัว และ หรือ บริเวณดอยม่อนหินขาว ซึ่งยังพอมีพื้นที่ว่าง ที่พอจะติดต่อซื้อขาย เอาเป็นสถานที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำกินแห่งใหม่ได้ อีกทั้งยังจะได้รับประโยชน์จากการได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำได้ด้วย

เมื่อเรารู้ปัญหาแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งแก้ปัญหา และหาแนวทางผลักดันโครงการให้ได้ ปัญหาแรกกับปัญหาที่สอง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับที่ดิน และอุทยาน พวกเราอย่าลืมว่า อุทยาน ก็ได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยมนุษย์ เพราะฉะนั้น มนุษย์ ก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์แก่ผู้คนหมู่มาก แต่ปัญหาที่ยังไม่เกิดนั่นแหล่ะสำคัญ เช่น เรื่องสร้างความมั่นใจ ให้กับชาวบ้านพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งก็คงมีหลายคนเกิดความหวาดระแวง และ เกิดความกลัว จนเกิดการสร้างกระแสต่อต้าน แต่งปั้น เรื่อง เช่น เรื่องเขื่อนแตก เขื่อนพังบ้าง ทำให้คนทำงานเกิดอาการท้อได้เช่นกัน ตามหลักวิทยาศาสตร์และ ด้วยหลักปฏิบัติปฏิบัติของนักวิศวกรผู้ออกแบบย่อมศึกษาหลายอย่างประกอบกัน ทั้งเรื่องผิวดิน น้ำหนัก เหล็ก โครงสร้าง อายุการใช้งาน และการวางระบบ เขาได้ศึกษามาพอสมควรแล้ว คราวนี้ปัญหาไม่ได้ตกอยู่ที่นักวิศวกรแล้ว ปัญหาอยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับเหมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะผ่านกี่ด่าน แต่ละด่านต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ก็หวังไว้ว่า คงไม่กินหินกินทราย เสียจนงานไม่เดิน ไม่เสร็จตามกำหนด แค่นี้ก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านได้ไม่น้อย และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาส์น ก็น่าจะมีอยู่เป็นนิจ ไม่ควรเงียบหายและปิดเป็นความลับ

สำหรับ ผู้เขียนเองนั้น โครงการอ่างเก็บน้ำยวน จะสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อยากให้ตอนนี้ในระหว่างที่รอ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านในเรื่องน้ำก่อน เพราะดูเหมือนว่า โครงการคงอีกต้องรออีกหลายปี แต่ปัญหาของฝายโป่งจี้ตอนนี้คือ มีสภาพที่ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ดังที่พวกเราเห็นในภาพ จะดีบ้างก็ในช่วงฤดูร้อน ที่พอมีงบเจียดมาขุดลอกบ้าง แต่ก็เป็นงบที่น้อยเหลือเกิน กับความต้องการที่ใช้น้ำของชุมชน แบบว่ามันไม่พอ ผู้เขียนก็เลยมีความคิดเห็น ที่อยากให้ทบทวนการทำฝายให้สูงขึ้นอีกสัก 4-5 เมตร ไม่ต้องสูงถึงโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวนที่จะมีความสูงของอ่างประมาณ 49 เมตร ณ ปัจจุบันหากทำฝายให้สูงขึ้นอีกหน่อยอย่างที่ได้กล่าวว่า สูงกว่าฝายเดิมอีกสักหน่อย คาดว่าน้ำก็คงจะเพียงพอกับผู้คนทั้งตำบลร่มเย็น และตำบลเจดีย์คำ แต่จะให้ทั่วทั้งอำเภอคงทำไม่ได้ อันนั้นก็ต้องรอลุ้นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วกัน นี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะว่าไป ก็น่าเห็นใจผู้นำชุมชน และ องค์กรชุมชน ที่ไม่มีปากมีเสียงเรียกร้องได้เท่าที่ควร บางทีก็นึกอดสู นึกน้อยใจแทนคนชนบทไม่ได้ งบประมาณที่สร้างสรรแบบนี้ แทบจะไม่มีใครสนใจ แต่กลับงบในเมืองหลวง งบเกี่ยวกับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ กลับมีให้เยอะหลายหมื่นล้าน แต่งบเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ประมาณพันล้านกว่าบาท เมื่อเทียบกับแล้ว เหมือนกับการซื้อขนมให้เด็ก มันน้อยมาก แต่ทำไมรัฐบาลไม่ค่อยใส่ใจเห็นใจเลย เอาหล่ะไม่อยากเขียนมากไปกว่านี้ เดี๋ยวจะกระทบไปหลายฝ่าย ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนก็แล้วกันครับ

 

ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2   35. สะล้อซอซึง  
36. ฟ้อนผีเมืองละกอน   36. เดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง  
37. ล้านนาโชว์   37. กว๊านพะเยา  
38. วงระนาด   38. ฟ้อนที่พะเยา  
39. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ   39. ลอยกระทงที่พะเยา  
40. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ   40. ล่องเรือกว๊านพะเยา  
41. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ   41. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา  
42. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา   42. บวงสรวงที่พะเยา  
43. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา   43. ภูชี้ฟ้า 1  
44. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑   44. ภูชี้ฟ้า 2  
45. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา   45. ภูชี้ฟ้า 3  
46. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ   46. ภูชี้ฟ้า 4  
47. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ   47. แอ่วเหนือ  
48. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ   48. แอ่วเหนือ 2  
49. น้ำตกภูซางและวัดพระนั่งดิน   49. ดอยตุง  
50. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้        
           

 

ธันวาคม 2022
อา พฤ
« พ.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
รวมภาพต่าง ๆ
หมู่บ้านในเชียงคำ 1
หมู่บ้านในเชียงคำ 2