เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด
namyoan1 (26)

ปี พ.ศ. 2526 จังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทาน ขอให้ดำเนินการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยา กองวางโครงการได้ทำการศึกษา และเห็นสมควรว่า โครงการอ่างเก็บน้ำยวน เป็นโครงการที่ดีและเป็นโครงการที่มีลู่ทาง ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการขนาดกลางได้ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยวางมุดหัวงานไว้ที่เขตบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ข้อมูลจากกรมชลประทาน รายงานว่า ลำน้ำยวนเป็นลำน้ำขนาดกลาง ยาวประมาณ 36.5 กิโลเมตร มีต้นทุนน้ำสูง สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรได้ประมาณ 20,000 ไร่ ส่งผลให้เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ทั้งในระดับการเมือง และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาหลายสมัย แต่ก็ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการคัดค้านจากประชาชนบางส่วน เนื่องจากหัวงานอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และอยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และ 1 บี จึงต้องให้มีรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบในการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินโครงการ มีพื้นที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนของราษฎรเสียหายเป็นบางส่วน ความคืบหน้าของโครงการจึงเป็นไปอย่างล่าช้า

 

namyoan3 (7)

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 ครม.มีมติให้สามารถก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตป่าชั้น 1 เอได้ ทำให้ฝ่ายการเมืองและท้องถิ่นร่วมกันผลักดันโครงการนี้อีกครั้ง โดยกรมชลประทาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำยวน  วางวัตถุประสงค์ไว้หลักๆ ได้แก่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 20,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร และการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ตลอดจนช่วยลดอุทกภัย และใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา การทำประมง และสถานที่ท่องเที่ยว โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ที่เขื่อนและอาคารประกอบ รวมถึงระบบส่งน้ำ ซึ่งมีความสามารถเก็บกักน้ำ ที่ 36 ล้าน ลบ.เมตร ความยาวของสันเขื่อนประมาณ 526 เมตร กินรวมพื้นที่ 1,575 ไร่ มีระดับน้ำนองสูงสุดที่ 471 ม.รทก. โดยกำหนดส่งน้ำไปตามคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำยวน (ด้านบ้านร่องส้าน) และฝั่งขวาของแม่น้ำลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่หัวงานและโครงการฯมีขนาดพื้นที่ 1,685 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 1,358 ไร่ ป่าทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่ และอยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประมาณ 22 ไร่ ซึ่งทั้งหมดมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 442 ไร่ ซึ่งหากมีการก่อสร้าง จะต้องตัดฟันและชักลากไม้ดังกล่าวออกจากพื้นที่
2. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว อิทธิพล จากแผ่นดินไหว จากสถิติไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการ และการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยพบในระดับไม่เกิน 6 ริกเตอร์ ในส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม หากมีปริมาณฝนมากกว่า 200 และ 300 มิลลิเมตร/วัน ก็อาจเกิดดินถล่มได้
3. ครัวเรือนราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นราษฎรบ้านยวนพัฒนา (บ้านปางบอป) หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 33 ครัวเรือน ที่ดินทำกิน 76 ครัวเรือน 931 ไร่

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำยวน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปีจึงแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 405.74 ล้านบาท

namyoan3 (14)

1. ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย มีลำน้ำอิง ที่เป็นลำน้ำสาขาสำคัญของลุ่มแม่น้ำโขงได้ไหลผ่าน ลำน้ำมีความยาวประมาณ 240 กิโลเมตร โดยพื้นที่ในลุ่มน้ำอิงประสบปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่า กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งประเภทโครงการขนาดกลาง โครงการขนาดเล็กและโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รวมประมาณ 466 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ชลประทาน/รับประโยชน์ ทั้งหมดรวม 768,479 ไร่ แต่ก็สามารถเก็บกักน้ำต้นทุนได้เพียง 226 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 5 ของประมาณน้ำท่านในลุ่มน้ำทั้งปี จากสภาพปัญหาด้านแหล่งน้ำดังกล่าว ราษฏรจึงมีการร้องขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการนำเสนอให้มีการก่อสร้างฝายใน ลำน้ำอิงตอนกลางและตอนล่างเป็นระยะๆ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้แก่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่จำนวนมากริม ลำน้ำอิง ก่อนที่น้ำท่าจะไหลทิ้งลงแม่น้ำโขง

กรมชลประทาน จึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา อันประกอบด้วย บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอลซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา – จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดการทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำอิง ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ชะลอการไหลหลากของน้ำในฤดูฝน การบริหารจัดการน้ำ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน อีกทั้งยังช่วยให้การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น รวมทั้งดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการด้วย

namyoan2 (21)

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- จัดทำแผนหลักการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และอุทกภัยลุ่มน้ำอิง ในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
- การศึกษาความเหมาะสมโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ
- ศึกษาบริบทชุมชนส่งเสริมให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการศึกษาพัฒนาโครงการ
- ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

การศึกษาและจัดทำแผนหลักการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และอุทกภัยลุ่มน้ำอิง ได้ดำเนินการ จัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำอิงเบื้องต้นเสร็จแล้ว และได้คัดเลือกโครงการมาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำยวน เป็น 1 ใน 4 โครงการที่ได้รับคัดเลือก มาดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่ง แวดล้อม (EIA) โดยมีวัตถุประสงค์ ของการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มีดังนี้

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดของโครงการ
- เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่สนใจในโครงการ และภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการโครงการ ซึ่งจะทำการศึกษาโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด
- เพื่อสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2

namyoan3 (25)

3. ระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการการศึกษา ความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา – จังหวัดเชียงราย มีระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาโครงการทั้งสิ้น 540 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 แบ่งกิจกรรมการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 : แผนหลักการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และอุทกภัยลุ่มน้ำอิง ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555
ส่วนที่ 2 : การศึกษาความเหมาะสมโครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556
ส่วนที่ 3 : การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา 540

namyoan1 (2)

4. กิจกรรมหลักในการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ในการดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

1. การจัดทำแผนหลักการบรรเทาปัญการขาดแคลนน้ำ และอุทกภัยลุ่มน้ำอิง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลระดับลุ่มน้ำ การศึกษาและวิเคราะห์คัดเลือกทางเลือก การกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการและการจัดทำแผนงาน/งบประมาณ
2. ศึกษาความ เหมาะสมโครงการการ คัดเลือกโครงการจากแผนหลักมาศึกษาทางเลือกของโครงการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ โครงการ สำรวจ ออกแบบและประมาณราคาเบื้องต้นและประเมินโครงการ
3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการลดและแก้ไขผลกระทบ
4. งานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 namyoan3 (5)

5.รายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำยวน

5.1 ลำดับขั้นการดำเนินงานโครงการ ลำดับขั้นการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำยวน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านร่องส้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้มีพระราชดำริให้พิจารณางานอ่างเก็บน้ำในลำน้ำยวน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ ตั้งแต่บ้านบ้านใหม่ร่มเย็นจนถึงบ้านร่องส้าน
2. จังหวัด พะเยามีหนังสือที่ พย.0015/20439 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2526 ถึงกรมชลประทาน ขอให้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพะเยาและกรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาและเห็นสมควรว่า โครงการอ่างเก็บน้ำยวน เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ อำเภอเชียงคำได้
3. กรมชล ประทาน ได้ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการอ่างเก็บน้ำยวนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 แต่เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนของโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 1A และ 1B จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
– ครม. มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เรื่องการผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น A1 โดยต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการโครงการต่อไป
4. กรมชล ประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอ่างเก็บน้ำยวนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2551 แต่รายงาน EIA ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ได้รับการพิจารณาจาก สผ. การดำเนินการโครงการจึงหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่ง
5. กรมชล ประทานให้ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสมการพัฒนาแหล่ง น้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา
6. จังหวัด เชียงราย ในขั้นการศึกษาแผนหลักพบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำยวนมีศักยภาพที่จะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยได้ มีประสิทธิภาพที่สุดโครงการหนึ่ง จึงได้คัดเลือกมาทำการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมและทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่ง แวดล้อม 1 ใน 4 โครงการ

namyoan3 (16)

5.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่ง น้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอเชียงคำ ให้สามารถเพาะปลูกในฤดูฝนได้อย่างเต็มพื้นที่ประมาณ 20,000ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่
2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อลดอุทกภัยตามแนวลำน้ำญวนทางด้านท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงคำ
4. เพื่อใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา และแหล่งทำการประมง ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ทำให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น
5. เพื่อจัดพื้นทีอ่างเก็บน้ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของท้องถิ่น

namyoan3 (32)

5.3 ที่ตั้งและลักษณะโครงการ

หัวงานเขื่อนน้ำยวน และอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่บ้านสบสา (บ้านใหม่ปางวัว) หมู่ที่ 18 ตรงข้ามกับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พิกัด 47 QPB 468578 แผนที่มาตราส่วน 1 :50,000 ระวาง 5048 II ลำดับชุด L7018 พื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำยวน รวมพื้นที่ถนนทดแทนและแหล่งหิน มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง ซ้อนทับป่าอนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย น้ำหย่วนและน้ำลาว อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A และ 1B อ่างเก็บน้ำยวนมีพื้นที่รับน้ำฝน 150 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเฉลี่ย 52.16 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินแบบแล่งส่วน สูง 49 เมตร ความยาวสันเขื่อน 526 เมตร อาคารระบายน้ำล้น ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของเขื่อนดิน (บริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ) สันฝายยาว 90 เมตร ระบายน้ำหลากได้สูงสุด 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อ่างเก็บน้ำมีระดับน้ำกักเก็บที่ + 469.50 ม.รทก. เก็บกักน้ำได้ทั้งหมด 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างใช้การ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ปริมาณน้ำผ่านสูงสุด 8 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ปริมาณน้ำผ่านสูงสุด 1.012 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบบชลประทานเป็นการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ดาดคอนกรีต ฝั่งซ้ายความยาว 8.3 กิโลเมตร ฝั่งขวาความยาว 5.0 กิโลเมตร เพื่อต่อเชื่อมกับระบบเหมืองฝายเดิมในลำน้ำยวนและลำน้ำแม่ลาวซึ่งยาวประมาณ 25 และ 21 กิโลเมตร ตามลำดับ พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 20,000ไร่ และพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ ราคาค่าก่อสร้างโครงการ 870 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี

 

namyoan1 (14)

5.4 สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ อำเภอเชียงคำ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูง ระดับความสูงด+ 500 ถึง + 1,600 ม.รทก. บริเวณพื้นที่ราบ มีระดับความสูง +390 ถึง +420 ม.รทก. สภาพภูมิประเทศของบริเวณพื้นที่หัวงาน ฝั่งซ้ายเป็นภูเขาสูงชัน ฝั่งขวาเป็นภูเขาและเนินเขา ความสูงประมาณ +600 ถึง +900 ม.รทก. พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ เป็นภูเขาสูงและหุบเขา มีที่ราบแคบๆ ริมลำน้ำ ซึ่งประชาชนใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกและสร้างบ้านเรือน ส่วนบริเวณพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ เป็นภูเขาสูงซัน มีป่าไม้หนาทึบ

5.5 สภาพอุทกวิทยาและแหล่งน้ำ

ลำน้ำยวน เป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่ลาว พื้นที่ลุ่มน้ำยวน เป็นลุ่มน้ำสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำแม่ลาว ลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 1 (ลุ่มน้ำโขงเหนือ) ลำน้ำยวนมีต้นน้ำอยู่ที่ภูเขาสูงบ แนวเขตแดนไทย-สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไหลผ่านตำบลร่มเย็น ตำบลเจดีย์คำ และตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ เป็นลำน้ำขนาดกลางไหลลงสู่ลำน้ำแม่ลาวที่อำเภอเชียงคำ และลำน้ำแม่ลาวไหลลงสู่ลำน้ำอิง และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ำแม่ลาว มีพื้นที่รับน้ำฝน 1,346.94 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 461.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ลุ่มลำน้ำญวน มีพื้นที่รับน้ำฝน 235.00 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 78.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยบริเวณที่ตั้งเขื่อนเท่ากับ 52.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนกันยายน เท่ากับ 28.83 ล้านลูกบาศก์เมตร และต่ำสุดในเดือนเมษายน เท่ากับ 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร

5.6 ดินและคุณภาพดิน

ในพื้นที่ชลประทานของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 7 ชุดดิน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความเหมาะสมสำหรับสำหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล ร้อละ 20.9 มีความเหมาะสมน้อยสำหรับปลูกพืช ร้อยละ 0.2 และพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกพืช ร้อยละ 0.9 ของพื้นที่

5.7 เกษตรกรรมและปศุสัตว์

ในบริเวณพื้นที่โครงการ มีการปลูกพืชเกษตรได้แก่ ข้าว พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข.15 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม หอมแดง พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ศรีษะเกษ กระเทียม ลำไยที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์อีดอ และไม้ยืนต้นในปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกยางพารา สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร และไก่พื้นเมืองทั่วไป เป็นการเลี้ยงครอบครัวละไม่มาก ส่วนการประมงมีการเลี้ยงปลากินพืช ประมาณ 950 ไร่

5.8 ระบบชลประทาน

ในปัจจุบันระบบชลประทาน ในพื้นที่โครงการมีการใช้น้ำจากลำเหมือง โดยมีฝายทดน้ำเป็นระยะๆ โดยพบปัญหาในฤดูแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ ระบบเหมืองฝายใช้งานมานานและชำรุด และมีปัญหาน้ำท่วมในบริเวณที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ ความต้องการชลประทานในลุ่มน้ำญวนในปัจจุบัน ฤดูฝน (10,000 ไร่) และฤดูแล้ง (700 ไร่) เท่ากับ 7.28 และ 2.11 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนความต้องการน้ำในลุ่มน้ำแม่ลาวในปัจจุบัน ฤดูฝน (4,500 ไร่) และฤดูแล้ง (350 ไร่) เท่ากับ 3.64 และ 14.60 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อมีโครงการอ่างเก็บน้ำยวน ความต้องการน้ำจะเพิ่มเป็นในฤดูฝน (20,000 ไร่) 16.23 ล้านลูกบาศก์เมตร และในฤดูแล้ง (8,000 ไร่) 9.03 ล้านลูกบาศก์เมตร

namyoan3 (6)

6.การดำเนินงานในขั้นต่อไป การดำเนินงานในขันต่อไป ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : แผนหลัก เป็นการปรับปรุงผลการจัดทำแผนหลักให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของราษฎร
ส่วนที่ 2 : การศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำยวน เป็นการทบทวนการวางแผนโครงการ การศึกษาด้านวิชาการต่างๆ การสำรวจและออกแบบเบื้องต้น การประมาณราคาโครงการ การประเมินผลโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ
ส่วนที่ 3 : การ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะดำเนินการต่อไป ประกอบด้วย การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สื่อสัญจร) และการประชุมปัจฉิมนิเทศ

namyoan3 (2)

 
7. สามารถส่งข้อเสนอแนะและสอบถามได้ที่

บริษัทมหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด 20/13 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1/20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2955-5440-3 โทรสาร. 0-2954-1856 Email: eng.mcon@yahoo.com ผู้ประสานงาน นายรังสรรค์ ทองภูสวรรค์

กลุ่มงานวางโครงการ 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2241-3354 โทรสาร. 0-2243-1044

เว็ปไซต์โครงการ

http://kromchol.rid.go.th/ffd/project2554/naming/index.html
http://www.onep.go.th/eia/page2/Water/dataeia/conclusion_project_eia002/index17.htm
http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_phs_proj_view.asp?editld=P540829001

namyoan3 (21)

ความเห็นของชาวบ้าน

พลิกแฟ้ม”แผน”สร้าง อ่างเก็บน้ำ”น้ำญวน” เสียงกังวลชาวเชียงคำ รายงาน โดย สายอรุณ ปินะดวง

ทุก ปีในฤดูน้ำหลาก น้ำในแม่น้ำยวนและแม่น้ำลาวจะเอ่อขึ้นสูงแล้วไหลผ่าน อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง จ.พะเยา ขณะที่ฤดูแล้ง สายน้ำแห้งขอดไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในบางพื้นที่ ผู้นำชุมชนใน อ.เชียงคำ จึงร้องขอให้กรมชลประทานศึกษาแหล่งน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำ เพื่อหวังเก็บกัก น้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและบรรเทาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

ข้อ เรียกร้องของผู้นำชุมชนดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปลายปี 2526 กรมชลประทานศึกษาพบพื้นที่ที่คาดจะก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตป่า อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำเปื๋อย น้ำหย่วน น้ำลาว เนื้อที่ประมาณ 1,385 ไร่ และบางส่วนซ้อนทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง 342 ไร่

โครงการนี้ กรมชลประทานตั้งชื่อว่า “อ่างเก็บน้ำน้ำยวน” มีพื้นที่รับน้ำลงอ่างเก็บน้ำ 150 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ความจุเก็บกักปกติ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ความจุเก็บกักระดับน้ำนองสูงสุด 40 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะสามารถช่วยส่งน้ำให้แก่พื้นที่ท้ายอ่างได้ประมาณ 20,000 ไร่ งบประมาณก่อสร้างและค่าบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงค่าชดเชยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องอพยพที่อยู่อาศัยและที่ทำ กินประมาณ 1,000 ล้านบาท

แต่เขตการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางส่วน อยู่ใน เขตลุ่มน้ำชั้น 1 เอ และ 1 บี ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ประมาณ 22.24 ไร่ และ 1 บี ประมาณ 324.9 ไร่ จึงต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ (EIA-Environmental Impact Assessment) เพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสอง ตามมติคณะรัฐมนตรี คิดเป็นการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้มูลค่าประมาณ 202 ล้านบาท

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ระดับน้ำในอ่างจะท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น ห่างจาก อ.เชียงคำ ด้านทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร จำนวน 33 ครัวเรือน ที่ทำกิน 76 ครัวเรือน จำนวน 931 ไร่ ประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว เป็นชนเผ่าเมี่ยนที่ทำกินมานานกว่า 30-50 ปี

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเบื้องต้นนั้น มีความแตกต่างกันหลากหลาย บางกลุ่มเห็นว่าโครงการนี้ มีประโยชน์เพราะจะมีน้ำใช้ตลอดฤดูกาล แต่อีกกลุ่มมีความกังวลกับผลกระทบในการก่อสร้าง เกรงจะไม่มีที่ทำกินและต้อง อพยพไปอยู่นอกพื้นที่

นาง อรพรรณ แซ่เติ๋น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 บ้านน้ำยวนพัฒนา แสดงความเห็นต่อโครงการดังกล่าวว่า

“ถ้ามีโครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยวน ที่ดินทำกินบ้านเรือนของดิฉันจะถูกน้ำท่วม และต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ทันที เคยหารือเจ้าหน้าที่ของกรมชลฯ หลายครั้งแล้วว่าอยู่ที่นี่มานาน หากเสียสละและอพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นเช่นไร จึงขอให้ทางรัฐบาลยกเลิกโครงการดีกว่า เพราะทุนทั้งหมดในชีวิตที่ได้ทุ่มเทไปทั้งกายและใจ คิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ยังไม่นับค่าเสียโอกาสในอนาคต”

นาย กิตติ แซ๋จ๋าว อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19 ต.ร่มเย็น กล่าวว่า สงสัยเรื่องระดับน้ำท่วมมานานแล้ว ครั้งนี้จะขอสอบถามให้ชัดเจนว่าระดับน้ำท่วมสูงมากน้อยเพียงใด พื้นที่ทำกินรวมถึงที่อยู่อาศัยส่วนใดเสียหายไปบ้าง

“เมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ชลประทานแจ้งว่า หากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำจะท่วมหมู่บ้าน ปางปอบหรือน้ำยวนพัฒนา ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องมีมาตรการรับผิดชอบช่วยเหลือให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตอย่างไร หากไม่ชัดเจนกลุ่มชาวบ้านคงจะไม่ไว้วางใจให้ก่อสร้าง” นายกิตติกล่าว

นาย อโณทัย ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ 2 กองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ชี้แจงถึงหลักในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยและค่าทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผล กระทบว่า

1. กรณี ที่ดินจะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2530 แยกเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ยึดคำสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 397/2532 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยึดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 กรกฎาคม 2532
2. ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทาน ตามบัญชีมาตรฐานปี 2549
3. ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ยึดหลักตามบัญชีมาตรฐานกำหนดค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือนราษฎรที่ถูกเขตชล ประทาน ซึ่งการพิจารณาจ่ายค่าชดเชย หรือค่าทดแทนจะมีการตั้งคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”

ด้าน นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า “โครงการอ่างเก็บน้ำยวน เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงคำ ได้มีการเขียนโครงการเสนอขอไปยังกรมชล ฯ ตั้งแต่ปี 2526 ที่ผ่านมาแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนโครงการหนึ่ง สำหรับกรณีความเป็นห่วงของประชาชนเรื่องการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนนั้นตน ในฐานะที่เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเรียนว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด

กรมชลประทานเตรียมทุ่มงบ 970 ล้าน สร้างเขื่อนน้ำยวน อ.เชียงคำ แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมรับประกันน หลังโครงการเริ่มต้น ชาวบ้าน 33 ครอบครัว เตรียมรับค่าชดเชย 106 ล้าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนา การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำยวน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อนำเสนอโครงการก่อสร้าง โดย บริษัท ที่ปรึกษา แอส ดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา กรมชลประทาน ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำยวน จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประธาน กล่าวว่า โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวน จังหวัดพะเยา เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ต่อมาในปี 2535 มติ ครม.ห้ามใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A และต่อมาในปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีได้ผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A จึงได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท แอส ดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อศึกษาผลกระทบ โดยขณะนี้ได้มีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเม็ดเงินจำนวน 970 ล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้จำนวน 20,000 ไร่ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายน้ำอย่างตัว เมือง อ.เชียงคำได้ โดยขณะนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติ จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการก่อสร้างจำนวน 33 ครอบครัว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชาวเขาซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม อยู่ในบริเวณโครงการ จำต้องย้ายถิ่นฐานออกไป แต่ติดปัญหาที่ว่า ชาวบ้าน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งขณะนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางในการจ่ายค่าชดเชยตามระเบียนการจ่ายเงินค่าชดเชย ซึ่งหลังจากได้มีการศึกษาได้เตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการจ่ายค่าชดเชยเป็น เม็ดเงินกว่า 106 ล้านบาท

 

ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.พะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
วันที่ : 29 สิงหาคม 2550 เวลา : 16:10:53

กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
กรม ชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ของ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การเอกชน และประชาชนที่ในพื้นที่โครงการ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในเขตอำเภอเชียงคำเพาะปลูกในฤดูฝนได้ 20,000 ไร่ ในฤดูแล้ง 4,000 ไร่ และช่วยป้องกันและลดปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 -12.00 น. จัดโดย กรมชลประทาน เพื่อชี้แจงแนะนำโครงการ การดำเนินการศึกษาของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและแนวทางการศึกษาพัฒนา โครงการ ของ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์การเอกชน และประชาชนที่ในพื้นที่โครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน มีขนาดพื้นที่ 1,575 ไร่ ความจุน้ำ 40 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในเขตอำเภอเชียงคำเพาะปลูกในฤดูฝนได้ 20,000 ไร่ ในฤดูแล้ง 4,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และช่วยป้องกันและลดปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา แหล่งประมง และยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของท้องถิ่น ได้มีการริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2526 ตามความต้องการของประชาชน กรมชลประทานได้ทำการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ มาเป็นลำดับ เมื่อปี 2540 ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ประมาณ 67 ไร่ ต่อมาเมื่อปี 2546 มี มติ ครม.ผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A โดยต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานจึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน และได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ ขึ้น

ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่มาตอบคำถามว่า มีการสำรวจออกแบบเขื่อนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ป่า รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา 054-413694

ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยามีปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง เพราะไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของอำเภอ ในปี พ.ศ.2526 จังหวัดพะเยา จึงได้มีหนังสือถึงกรมชลประทานขอให้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาและวางโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวน ตั้งอยู่ที่บ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แต่เนื่องจากโครงการมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ขั้น 1A และ1B จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จนกระทั่งมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 เรื่องการผ่อนผันขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A โดยต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assesment : EIA) เพื่อประกอบในการเสนอคระรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการโครงการ

ในปี พ.ศ. 2550 กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ผลกรนะทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวนพร้อมทั้งปรับปรุงเหมืองฝายในลำน้ำแม่ลาว และลำน้ำน้ำยวน และสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติม จะสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน20,000ไร่ และฤดูแล้ง 8,000ไร่ ครองคลุมพื้นที่ 7 ตำบล โดยมีบรรจุ 36 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรกรรม ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอีกทาง หนึ่ง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่สำคัญจากการพัฒนาดครงการ จะทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านน้ำยวนพัฒนา จำนวน 33 ครัวเรือน และที่ทำกินประมาณ 900 ไร่ จะถูกน้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทาน จะดูแลชดเชยที่ดินและทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้กรมชลประทานจะต้องขอใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 1,300 ไร่ และอุทยานแห่งชาติภูซาง ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกัน และมีสภาพเป็นป่าไม้ 535 ไร่ ซึ่งถ้ามีการพัฒนาโครงการจะได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทน ประมาณ 2,000 ไร่

ตลอดระยะเวลาการศึกษา กรมชลประทานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาฯ โดยได้จัดการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และได้ให้ข้อมูลข่าวสารในรูปของจดหมายข่าวและแผ่นพับอย่างต่อเนื่อง ผละการประชุมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนา ดครงการ แต่มีบางส่วนไม่เห็นด้วย เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง โดยต้องอพยพบ้านเรือน และที่ทำกินออกจากพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทานจะได้ดูแลและให้ความเป็นธรรมในการชดเชยที่ดินและทรัพยฺสิน เช่น จ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสม ส่งเสริมอาชีพการประมง ส่งเสริมการค้าขายบริเวณจุดชมวิว จัดหาพื้นที่สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ใหม่ในบริเวณหมู่บ้านเดิม (บ้านน้ำยวนพัฒนา)เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์มากที่สุด และไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยวน ไม่แน่ใจได้รับค่าชดเชยจากทางการหรือไม่ ขณะที่กรมชลประทาน ยืนยันว่าประชาชนทั้งหมดจะได้รับค่าชดเชยตามระเบียนทาง ราชการอย่างแน่นอน

รายงานข่าวจาก จังหวัดพะเยาแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา บริษัท ที่ปรึกษา เอส ดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากรมชลประทาน ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ตามโครงการอ่างเก็บน้ำยวน จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบโครงการฯ แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว กว่า 200 คน

จากการศึกษาพบว่า มีประชาชนในพื้นที่โครงการจำนวน 33 ครัวเรือน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า ไม่มีความมั่นใจว่าพวกเขา จะได้รับเงินชดเชยจากทางการ หรือไม่ เนื่องจากทั้ง 33 ครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่อาศัยอยู่ในขณะนี้

ด้าน นายปรีชา ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประธาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำยวน จังหวัดพะเยา ในอำเภอเชียงคำ ของกรมชลประทาน เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2526 โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ต่อมาในปี 2535 มติ ครม.ห้ามใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ จนกระทั้ง พ.ศ.2546 ครม.ให้ผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A พร้อมทั้งจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้ได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนปัญหาที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 33 ครัวเรือนกว่า 900 ไร่นั้น ยืนยันว่าจะได้รับค่าชดเชย ตามระเบียนทางราชการอย่างแน่นอน แต่จะได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น โดยขณะนี้ กรมชลประทาน กำลังดำเนินการตามระเบียนการจ่ายเงินค่าชดเชย คาดว่าจะสามารถจ่ายให้แก่ประชาชนได้ในเร็วๆ นี้ และเชื่อว่าโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำยวน จังหวัดพะเยา จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ ตาม เนื่องจากเป็นความต้องการและความเดือนร้อนของประชาชน

โครงการ อ่างเก็บน้ำยวน จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ที่ บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดพื้นที่ 1,685 ไร่ อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ (ป่าC) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื่อย น้ำหย่วน น้ำลาว และบางส่วนทับซ้อนอยู่กับอุทยานแห่งชาติภูซาง หากแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ในฤดูฝนสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ 20,000 ไร่ และฤดูแล้ง 8,000 ไร่

 

ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2   35. สะล้อซอซึง  
36. ฟ้อนผีเมืองละกอน   36. เดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง  
37. ล้านนาโชว์   37. กว๊านพะเยา  
38. วงระนาด   38. ฟ้อนที่พะเยา  
39. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ   39. ลอยกระทงที่พะเยา  
40. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ   40. ล่องเรือกว๊านพะเยา  
41. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ   41. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา  
42. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา   42. บวงสรวงที่พะเยา  
43. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา   43. ภูชี้ฟ้า 1  
44. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑   44. ภูชี้ฟ้า 2  
45. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา   45. ภูชี้ฟ้า 3  
46. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ   46. ภูชี้ฟ้า 4  
47. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ   47. แอ่วเหนือ  
48. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ   48. แอ่วเหนือ 2  
49. น้ำตกภูซางและวัดพระนั่งดิน   49. ดอยตุง  
50. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้        
           

 

ตุลาคม 2022
อา พฤ
« พ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
รวมภาพต่าง ๆ
หมู่บ้านในเชียงคำ 1
หมู่บ้านในเชียงคำ 2