เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด
รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของอำเภอเชียงคำ  ระยะทางห่างจากเขตอำเภอเชียงคำ  ประมาณ  3 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1021  ถนนพะเยา-เชียงคำ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 72 กิโลเมตร และระยะห่างจาก กรุงเทพมหานคร  ประมาณ  807  กิโลเมตร

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

            องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  2536  ถึงปี  2548  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2539  ตั้งอยู่เลขที่  168  หมู่ที่ 9  บ้านแพทย์บุญเรือง  ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  56110   เป็น  องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

            ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี  วิถีวัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจ  มีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  คำขวัญตำบลเชียงบาน

พระพุทธสิหิงค์ศากยมุนี    พระเจดีย์ศรีเชียงบาน

ตำนานทหารกล้า     อนุสรณ์ผู้เสียสละ

แหล่งธรรมะประเพณี     ลำไยรสดี มันแกวหวาน
ตำบลเชียงบานลือชื่อ    ผ้าทอไทลื้องามตา

เนื้อที่

          เนื้อที่ทั้งหมด  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ประมาณ  30  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 18,722  ไร่  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 13,039 ไร่

อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ            ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง  บริเวณรอยต่อบ้านสบแวน 

                              ตำบลเชียงบาน และบ้านดอนตัน เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง

ด้านทิศตะวันออก     ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชียงคำ/เทศบาลตำบลหย่วน  บริเวณรอยต่อบ้านเชียงบานหมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน และบ้านมาง  เขตเทศบาลตำบลเชียงคำ/ เทศบาลตำบลหย่วน

ด้านทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลอ่างทอง  อำเภอเชียงคำ  บริเวณรอยต่อบ้านทุ่งมอก 

                              ตำบลเชียงบาน  และบ้านเนินสามัคคี ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ และ

                              เขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ด้านทิศใต้                ติดต่อกับ ตำบลทุ่งผาสุข  อำเภอเชียงคำ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

 ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงบาน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นสังคมเมือง  กึ่งชนบท  และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

 • -         ลำน้ำแวน               
 • -         ลำน้ำเหมืองแดง
 • -          ห้วยผาฮาว

ลักษณะภูมิอากาศ

            ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  แบ่งออกตามลักษณะอากาศได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว

                        –  ฤดูร้อน           อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม

                        –  ฤดูฝน            อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม

                        –  ฤดูหนาว         อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์

  จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน

            จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  มีหมู่บ้านเต็มพื้นที่ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1             บ้านปางวัว

หมู่ที่  2             บ้านทุ่งมอก

หมู่ที่  3             บ้านเชียงบาน

หมู่ที่  4             บ้านเชียงบาน

หมู่ที่  5             บ้านแวนวัฒนา

หมู่ที่  6             บ้านแพด

หมู่ที่  7             บ้านเชียงคาน

หมู่ที่  8             บ้านสบแวน

หมู่ที่  9             บ้านแพทย์บุญเรือง

หมู่ที่  10           บ้านเชียงบาน

หมู่ที  11           บ้านฝั่งแวน

ประชากร 

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.2) ณ วันที่ 1  สิงหาคม  2555

จำนวนประชากร  รวมทั้งสิ้น  4,736  คน  แยกเป็น ประชากรชาย  2,231  คน 

ประชากรหญิง  2,505  คน  ครัวเรือน  1,633  ครัวเรือน

หมู่บ้าน จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน) จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน)
หมู่ที่ 1 บ้านปางวัว 268 283 551 204
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก 201 244 445 146
หมู่ที่ 3 บ้านเชียงบาน 211 257 468 171
หมู่ที่ 4 บ้านเชียงบาน 328 376 704 244
หมู่ที่ 5 บ้านแวนวัฒนา 124 135 259 104
หมู่ที่ 6 บ้านแพด 218 264 482 136
หมู่ที่ 7 บ้านเชียงคาน 169 194 363 119
หมู่ที่ 8 บ้านสบแวน 155 156 311 97
หมู่ที่ 9 บ้านแพทย์บุญเรือง 197 203 400 138
หมู่ที่ 10 บ้านเชียงบาน 207 210 417 156
หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งแวน 153 783 336 118
รวม 2,231 2,505 4,736 1,633

 

ที่มา: ฐานข้อมูลประชากร ฝ่ายทะเบียนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 

จำนวนประชากร  รวมทั้งสิ้น  7,454  คน   

แยกเป็น ประชากรชาย 4,111 คน ประชากรหญิง  3,348 คน  ครัวเรือน 2,776 ครัวเรือน ดังนี้

หมู่บ้าน จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน) จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน)
หมู่ที่ 1 บ้านปางวัว 338 346 683 283
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งมอก 323 367 691 266
หมู่ที่ 3 บ้านเชียงบาน 296 327 604 282
หมู่ที่ 4 บ้านเชียงบาน 1,485 581 2,052 561
หมู่ที่ 5 บ้านแวนวัฒนา 260 253 522 212
หมู่ที่ 6 บ้านแพด 234 272 508 211
หมู่ที่ 7 บ้านเชียงคาน 241 254 496 199
หมู่ที่ 8 บ้านสบแวน 199 189 387 184
หมู่ที่ 9 บ้านแพทย์บุญเรือง 295 290 587 218
หมู่ที่ 10 บ้านเชียงบาน 217 230 464 212
หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งแวน 223 239 460 148
รวม 4,111 3,348 7,454 2,776

ที่มา: ฐานข้อมูลประชากร ฝ่ายทะเบียนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 

 

อาชีพ

            การผลิตและรายได้หลักของประชากรในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้แก่                  การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (การใช้ที่ดินเพื่อกสิกรรม) ส่วนอาชีพรองลงมา  ได้แก่  การรับจ้าง  การพาณิชย์  การรับราชการ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

          -  โรงแรม , รีสอร์ท            5  แห่ง

            –  ปั๊มน้ำมัน                      2  แห่ง

            –  ปั๊มก๊าซ                         1  แห่ง

            –  โรงงานอุตสาหกรรม       1  แห่ง

            –  โรงสี                           7  แห่ง

            –  ตลาดนัดโค,กระบือ        1  แห่ง

            –  ตลาดนัด                      1  แห่ง

            –  ตลาดสด                      1  แห่ง

            นอก จากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพที่ประชาชนจัดตั้งกันเอง  และส่วนราชการต่าง ๆ จัดตั้งและมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  จำแนกได้ดังนี้

ที่ ประเภท
1. กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2
2. กลุ่มกองทุนฝ้ายของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ หมู่ที่ 2
3. กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2
4. กลุ่มอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3
5. กลุ่มทอผ้าตุง หมู่ที่ 3
6. กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
7. กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 4
9. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  ถักผ้า แม่บ้าน หมู่ที่ 4
10. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตแหนมบ้านแพด หมู่ที่ 6
11. กลุ่มเกษตรทำนาครบวงจรบ้านแพด หมู่ที่ 6
12. กลุ่มเลี้ยงไก่และเป็ด หมู่ที่ 6
13. กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
14. กลุ่มฉางข้าวนาน้ำฝน หมู่ที่ 8
15. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ที่ 9
16. กลุ่มออมทรัพย์บ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9
17. กลุ่มทำนาบ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11
18. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำแหนม หมู่ที่ 11
19. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 11
รวมจำนวน

 

การศึกษา

            –  โรงเรียนประถมศึกษา                                                         3  แห่ง

            –  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                           –  แห่ง

            –  โรงเรียนอนุบาล                                                                 1  แห่ง

            –  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล      1  แห่ง

            –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                            5  แห่ง

            –  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                         11  แห่ง

            –  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสตรี                                               1  แห่ง

          โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านปางวัว                                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      บ้านปางวัว
 2. โรงเรียนบ้านทุ่งมอกราษฎร์อนุกูล                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 2      บ้านทุ่งมอก
 3. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน                             ตั้งอยู่หมู่ที่ 10    บ้านเชียงบาน

 โรงเรียนอนุบาล  ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนบ้านร่มเย็น                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8      บ้านสบแวน
 2. โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา                           ตั้งอยู่หมู่ที่ 4      บ้านเชียงบาน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตตำบลเชียงบาน   ได้แก่

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเชียงบานตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านแพทย์บุญเรือง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      บ้านปางวัว
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนวัฒนา                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5      บ้านบ้านแวนวัฒนา
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศุภนาวาบ้านแพด                ตั้งอยู่หมู่ที่ 6      บ้านแพด
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแวน                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 8      บ้านสบแวน
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงบาน                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 10    บ้านเชียงบาน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
            – วัด / สำนักสงฆ์                                                            9  แห่ง

            –  โบสถ์                                                             1  แห่ง

            –  ศาลเจ้า                                                          9  แห่ง

วัด ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. วัดปางวัว                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   บ้านปางวัว
 2. วัดทุ่งมอก                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งมอก
 3. วัดทองแย้ม                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   บ้านเชียงบาน
 4. วัดแวนพัฒนา               ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   บ้านแวน
 5. วัดเชียงคาน                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   บ้านเชียงคาน
 6. วัดศรีบุญเรือง                ตั้งอยู่หมู่ที่ 6   บ้านแพด
 7. วัดบ้านเชียงบาน            ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเชียงบาน

 

สำนักสงฆ์ ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. วัดป่าสมุนไพร               ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งมอก
 2. วัดใหม่สันกลาง             ตั้งอยู่หมู่ที่ 4   บ้านเชียงบาน

 โบสถ์ ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. คริสตจักรชัยบริบูรณ์       ตั้งอยู่หมู่ที่ 8   บ้านสบแวน

ศาลเจ้า ในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. ศาลเจ้าพ่อขุนดง                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1      บ้านปางวัว
 2. ศาลเจ้าพ่อพญาคำ                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2      บ้านทุ่งมอก
 3. ศาลปู่-ย่า                               ตั้งอยู่หมู่ที่ 3      บ้านทุ่งมอก
 4. ศาลเจ้าหลวงเมืองล้า              ตั้งอยู่หมู่ที่ 5      บ้านแวนวัฒนา
 5. ศาลเจ้าพ่อพญาคำแดง           ตั้งอยู่หมู่ที่ 6      บ้านแพด
 6. ศาลเจ้าพ่อพญาช้างเผือก        ตั้งอยู่หมู่ที่ 7      บ้านเชียงคาน
 7. ศาลเจ้าพ่ออาชญาต้าว            ตั้งอยู่หมู่ที่ 9      บ้านแพทย์บุญเรือง
 8. ศาลเจ้าพ่อพญาช้างเผือก        ตั้งอยู่หมู่ที่ 10    บ้านเชียงบาน
 9. ศาลเจ้าหลวงเมืองล้า              ตั้งอยู่หมู่ที่ 11    บ้านผั่งแวน

สาธารณสุข

          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                  1  แห่ง

            –  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                                   ร้อยละ  100

            –  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)      187  คน

            –  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)                           40  คน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลเชียงบาน  ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงบาน          หมู่ที่ 9  บ้านแพทย์บุญเรือง

ข้อมูลด้านสวัสดิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ   

- ผู้สูงอายุ                                        จำนวน  886   คน

- ผู้พิการ                                          จำนวน  187   คน

- ผู้ติดเชื้อ                                        จำนวน    33    คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  มีหน่วยบริการประชาชนอยู่ในพื้นที่ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียง บาน  พื้นที่อยู่ติดกับเขตเทศบาลเชียงคำ  และที่ว่าการอำเภอเชียงคำ (ระยะทางห่างประมาณ 3 กิโลเมตร) ประกอบกับเป็นที่ตั้งของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 , กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 , กรมทหารพรานที่ 31

ส่วนราชการอื่นที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

            –  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ

            –  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326

            –  กองพันทหารราบที่ 4  กรมทหารราบที่ 17 (ค่ายขุนจอมธรรม)

            –  กรมทหารพรานที่ 31

            –  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชียงบาน

            –  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเชียงบาน 

            –  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง

            –  โรงเรียนอนุบาล         จำนวน  2  แห่ง

 

การคมนาคม

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ใช้ เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก  โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1021 ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานและ  มีถนนสายต่าง ๆ                  แยกภายในหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ และคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก และถนนดินลูกรัง

            –  ถนนลาดยางสายหลัก                                                  จำนวน  1   สาย

            –  ถนนลาดยางตำบลเชื่อมตำบล                                      จำนวน  4   สาย

            –  ถนนลาดยางภายในตำบล                                            จำนวน  2   สาย

            –  ถนนคอนกรีต (เสริมไม้ไผ่ , เสริมเหล็ก) ภายในตำบล        จำนวน  92  สาย

            –  ถนนลูกรังภายในตำบล , หมู่บ้าน                                   จำนวน  25  สาย

โทรศัพท์

            ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้มีการบริการโทรศัพท์สาธารณะในตำบล            ทั้งหมด  11  หมู่บ้าน 

ไฟฟ้า

            ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากได้มีการขยายตัวของบ้านเรือน  และชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม

การประปา

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ปัจจุบันมีระบบการประปาหมู่บ้านทั้งหมด 11 แห่ง  ครอบคลุมทั้ง 11  หมู่บ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

            องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  สามารถติดต่อทางสื่อสารได้ทาง  ไปรษณีย์  โทรเลข  อินเตอร์เน็ต  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-2222 และโทรสาร หมายเลข 0-5441-5840

แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -  ลำน้ำแวน

            –  ลำน้ำเหมืองแดง

            –  ห้วยผาฮาว

หน่วยบริการประชาชน

            –  มีป้อมตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ (หน่วยบริการประชาชน)  จำนวน  1  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. หมู่ที่  1  บ้านปางวัว

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำห้วย                       จำนวน  1  สาย

                        –  กุด (หลงน้ำ)               จำนวน  1  สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  4  สาย

                        –  สระเก็บน้ำ                  จำนวน  1  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  2  สาย

 1. หมู่ที่  2  บ้านทุ่งมอก

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  2  สาย

                        –  ลำคลอง (เหมือง)        จำนวน  1  สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  2  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  3  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  3  บ้านเชียงบาน

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำคลอง (เหมือง)        จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  4  บ้านเชียงบาน

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำห้วย                       จำนวน  1  สาย

                        –  ลำคลอง (เหมือง)        จำนวน  2  สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  4  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  1  สาย

                        –  บ่อน้ำตื้น                    จำนวน  1  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  2  สาย

 1. หมู่ที่  5  บ้านแวนวัฒนา

                        –  สระเก็บน้ำ                  จำนวน  1  สาย

                        –  บ่อน้ำตื้น                    จำนวน  1  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  6  บ้านแพด    

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  บ่อน้ำตื้น                    จำนวน  1  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  7  บ้านเชียงคาน

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  1  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  2  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  8  บ้านสบแวน

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำห้วย                       จำนวน  1  สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  1  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  4  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  9  บ้านแพทย์บุญเรือง

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำคลอง (เหมือง)        จำนวน  1  สาย

                        –  สระเก็บน้ำ                  จำนวน  1  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  1  สาย

 1. หมู่ที่  10  บ้านเชียงบาน

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำห้วย                       จำนวน  1  สาย

                        –  ลำคลอง (เหมือง)        จำนวน  6 สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  4  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  1  สาย

                        –  ประปาชนบท              จำนวน  2  สาย

 1. หมู่ที่  11  บ้านฝั่งแวน

                        –  แม่น้ำ                         จำนวน  1  สาย

                        –  ลำห้วย                       จำนวน  1  สาย

                        –  ฝาย                           จำนวน  4  สาย

                        –  บ่อบาดาล                  จำนวน  3  สาย

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                        –  ป่าชุมชน                    3  แห่ง

 

มวลชนจัดตั้ง

            –  ลูกเสือชาวบ้าน                                          30 รุ่น  550  คน

            –  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                 7  รุ่น  40  คน

            –  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                 23  รุ่น  48  คน

            –  กลุ่มออมทรัพย์                                          13  กลุ่ม

            –  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        212  คน

            –  อาสาสมัครปกป้องสถาบัน                          22  คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          พบว่าพื้นที่ตำบลเชียงบาน ทุกๆ ปี จะประสบภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นเสมอ สามารถแยกได้ดังนี้

 1. ภัยหนาว       ระหว่าง เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
 2. ภัยแล้ง         ระหว่าง เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
 3. อุทกภัย         ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม
 4. อัคคีภัย        ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
 5. ลูกเห็บ         ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

            สร้างความเสียหายในทรัพย์สินแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน               มีความจำเป็นต้องจัดหางบประมาณ บุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 1.  มีการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ
 2.  มีอาคารศูนย์ อปพร.
 3.  มีอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร.
 4. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

บริการด้านอื่น ๆ

            –  ศูนย์สาธิตการตลาด                              5  แห่ง

            –  หอกระจายข่าว                                    11  แห่ง

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          -  ป่าชุมชน                                            3  แห่ง

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

 1. จำนวนบุคลากร  จำนวน   45   คน

                        ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 29 คน

                                    –  พนักงานส่วนตำบล                  14    คน

                                    –  พนักงานจ้าง                           15  คน

                        ตำแหน่งในกองคลัง          7  คน

                                    –  พนักงานส่วนตำบล                  5  คน

                                    –  พนักงานจ้าง                           2  คน

                        ตำแหน่งในส่วนโยธา  4  คน

                                    –  พนักงานส่วนตำบล                  2  คน

                                    –  พนักงานจ้าง                           2  คน

                        ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  5  คน

                                    –  พนักงานส่วนตำบล                  1  คน

                                    –  พนักงานจ้าง                           4  คน

 1. ระดับการศึกษาของบุคลากร

                        –  ประถมศึกษา                                        –   คน

                        –  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                       15  คน

                        –  ปริญญาตรี                                         26  คน

-  ปริญญาโท                                           4  คน

  ( ข้อมูล ณ วันที่ 1  สิงหาคม  2556 )

 1. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ประกอบด้วย
 2. นายประสงค์       กองมะลิ            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 3. นายฐาปนพงศ์    มังคลาด            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 4. นายบุญทรง        หอมนาน           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

4  นายประนอม        อินทา                เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 2. นายวุฒิชัย         แผ่นทอง               ประธานสภา อบต.เชียงบาน
 3. นายประจวบ      ปัญจจอม             รองประธานสภา อบต.เชียงบาน
 4.      นายสมสิทธิ์       หอมนาน              เลขานุการสภา อบต.เชียงบาน
 5. นางกัลยาณี       ศรีจันทร์               ส.อบต.หมู่ที่ 1
 6. นางพัชรี            เติมประโคน          ส.อบต.หมู่ที่ 1
 7. ร.ต. เนรมิต        ใจกล้า                  ส.อบต.หมู่ที่ 2
 8. นายสมชาย        ใจวังโลก               ส.อบต.หมู่ที่ 2
 9. นายสัญชัย         หอมนาน              ส.อบต.หมู่ที่ 3
 10. นายอ้วน            หอมนาน              ส.อบต.หมู่ที่ 4
 11. นายผิน              หอมนาน              ส.อบต.หมู่ที่ 4
 12. นายศิริชัย          บังวัน                   ส.อบต.หมู่ที่ 5
 13. นายสายชน        แสงศรีจันทร์         ส.อบต.หมู่ที่ 5
 14. นายกรวิชญ์        มังคลาด               ส.อบต.หมู่ที่ 6
 15. นายเกริกชัย        มังคลาด               ส.อบต.หมู่ที่ 6
 16. นายวัลลภ          หอมนาน              ส.อบต.หมู่ที่ 7
 17. นายบุญเริ่ม        จันทิมา                 ส.อบต.หมู่ที่ 8
 18. นายประเดิม       หัวนา                   ส.อบต.หมู่ที่ 8
 19. นายธันยบูรณ์     มังคลาด               ส.อบต.หมู่ที่ 9
 20. นายสิงห์คำ        มังคลาด               ส.อบต.หมู่ที่ 9
 21. นายสมสิทธิ์       หอมนาน              ส.อบต.หมู่ที่ 10
 22. นายวิรัตน์          แสงศรีจันทร์         ส.อบต.หมู่ที่ 11
 23. นายสายัญต์       โนทัย                   ส.อบต.หมู่ที่ 11

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

          ประจำปีงบประมาณ  2555                               เป็นเงิน  28,255,936.31  บาท

                 *  รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง                                        1,361,322.89

            *  รายได้ที่รัฐจัดเก็บหลังจัดสรรให้ อปท.                             12,677,621.42

                     *  รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท.                                    7,098,264.00

                     *  รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์               7,118,728.00

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  1     จัดให้มีและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบครัวและทั่วถึง

ภารกิจหลักที่  2     พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  3     ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ภารกิจหลักที่  4     ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภารกิจหลักที่  5     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจหลักที่  6     ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

                           ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ภารกิจหลักที่  7     จัดให้มีและส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม

ภารกิจหลักที่  8     พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภารกิจหลักที่  9     ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. 1.  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน  มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

     ศักยภาพของท้องถิ่น

 1. ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้

               เป็นเมืองปลอดมลพิษ

 1. ประชาชนมีสุขภาพจิต/กายที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัยจากยาเสพติด
 3. ชุมชนสามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้
 4. ประชาชนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์คู่คุณธรรมสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะ 

                ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

 1. ประชาชนความสุข  ได้รับโอกาสทางสังคม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. การมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มขึ้นของประชาชนเพียงพอต่อการยังชีพ 

                พ้นจากสหภาพความยากจน

 1. การบริหารที่สุจริต  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ประชาชนมีความพึงพอใจ  ในการได้รับบริการ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ชุมชนน่าอยู่  บริหารจัดการดี วิถีวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจ มีจิตสำนึก ใสใจสิ่งแวดล้อม”

            เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามนโยบาย  บรรลุตามวิสัยทัศน์ ตำบลเชียงบาน พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่ตั้งจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

     แนวทางการพัฒนา

 1. 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคม การท่องเที่ยวและการลงทุน
 2. การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
 3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 4. การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
 5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
 6. พัฒนา ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

     แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ        พอเพียง
 2. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  
 5. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม
 6. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
 9. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการประกอบอาชีพ  และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทางการพัฒนา

 1. 1. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิต
 2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
 4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

     แนวทางการพัฒนา

 1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
 5. เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
 6. สร้างความเข็มแข็งขององค์กรและชุมชน
 7. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัย
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

     แนวทางการพัฒนา

 1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการพัฒนา
 3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
 5. พัฒนาระบบและคุณภาพให้บริการประชาชน การปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใส
 6. พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
 7. การพัฒนาระเบียบกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. ให้การสนับสนุนการจัดทำและดำเนินการตามแผนชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ครับ

ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2   35. สะล้อซอซึง  
36. ฟ้อนผีเมืองละกอน   36. เดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง  
37. ล้านนาโชว์   37. กว๊านพะเยา  
38. วงระนาด   38. ฟ้อนที่พะเยา  
39. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ   39. ลอยกระทงที่พะเยา  
40. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ   40. ล่องเรือกว๊านพะเยา  
41. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ   41. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา  
42. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา   42. บวงสรวงที่พะเยา  
43. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา   43. ภูชี้ฟ้า 1  
44. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑   44. ภูชี้ฟ้า 2  
45. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา   45. ภูชี้ฟ้า 3  
46. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ   46. ภูชี้ฟ้า 4  
47. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ   47. แอ่วเหนือ  
48. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ   48. แอ่วเหนือ 2  
49. น้ำตกภูซางและวัดพระนั่งดิน   49. ดอยตุง  
50. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้        
           

 

ตุลาคม 2022
อา พฤ
« พ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
รวมภาพต่าง ๆ
หมู่บ้านในเชียงคำ 1
หมู่บ้านในเชียงคำ 2
ชนชาติพันธุ์
สถิติเว็บ