เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด

 pranangdin1 (2)
พระเจ้านั่งดิน
วัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ พี่ชัยวัฒน์ จันทิมา ผู้สื่อข่าวพะเยารัฐ ที่ได้ส่งภาพประวัติดังกล่าว ที่ได้รับมาจากวัดพระนั่งดิน ที่เป็นต้นฉบับเดิมไม่มีการแก้ไข อันเป็นการเรียบเรียงโดยคณะกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์คำและพระ เจ้านั่งดิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในครั้งอดีต มีท่านพระครูขันติวชิรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ อันเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ได้ร่วมเรียบเรียงด้วยมาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้พิมพ์ ข้าพเจ้าเลยถือโอกาสเผยแผ่ต่อ เพื่อเป็นวิทยาทานสืบต่อไป

นมจตุ จุลศักราช 1213 ตัวปีลวงไก๊ เดือน โหรา แรม 3 ค่ำ วันจันทร์ ยังมีขุนพระองค์หนึ่งลุกเมืองมาแต่เมืองใต้ มาเมตตาในเมืองชราวพุทธรสะว่า ในเมืองชราวที่นี้ ในอดีตอันล่วงแล้วในกาละเมื่อก่อน ต้าวตนหนึ่งชื่อว่า พระยาสิงห์กุตระนคร อยู่ในเวียงนครชัยยศยิ่งธรณี เทพนครยศเขต มีพระยา 4 ตน ตนหนึ่งชื่อว่า พุทธสอนอยู่ทิศใต้ ตนหนึ่งชื่อว่า อนุโลก อยู่หนตะวันตก ตนหนึ่งชื่อว่า สุริยวงศ์ษา อยู่หนตะวันออกเฉียง (แจ่ง) ใต้ ตนหนึ่งชื่อว่า ดุริยะนนถี (ดนตรี) อยู่หนตะวันออกเหนือ แล้วยังมีเทวปุตร์ 4 ตน เจ้าฤษี 2 ตน พระยาอินทร์ตนหนึ่ง พระยาอีกตนหนึ่ง นางนาสสนมของพระยาตนนั้น มีหมื่นหนึ่งคิดราชการกับด้วยกัน ในเมืองมหาเทพมหานครชัย เสมียนชี้แจงออกภาษี ถึงขุนภักดีราชการเสมียน ชี้แจงออกถึง ขุนอนุโลกคิดราชการ จึงเอารี้พลแสนและหมื่น ถึงปีมะเส็ง เดือน 8 แรม 11 ค่ำ จิ่งจัดแจงให้ทราบแจ้งด้วยกันสร้างกำแพงเวียงพุทธรสะแล้ว ปางเมื่อสัพพัญญูเจ้า เลียบโลกมาถึงเวียงพุทธรสะ มาสถิตอยู่ในดอยสิงกุตระ จิ่งมาเล็งหันยังชายทุกขตะผู้หนึ่งชื่อว่า คำแดง สัพพัญญูเจ้า มาเล็งหันยังบุญสมภารแห่งชายทุกขตะผู้นี้ จักได้ถึงฐานันตระภายหน้า สัพพัญญูเจ้าจิ่งเทศนาว่า หื้อได้สร้างรูปกูตถาคตไว้ ในเมืองสิงห์ธรณีมหาเทพนครชัย พระยาอินทร์ตนหนึ่ง พยานาคตนหนึ่ง พระฤษี 2 ตน อรหันต์ 4 ตน ไปเอาดินแต่เมืองลังกาทวีปมาสร้างรูปนานได้เดือนป๋าย 7 วันจึ่งแล้ว เมื่อนั้นสัพพัญญูเจ้าจิ่งเสด็จไปโปรดโลกอันไคว่แล้ว จึงเสด็จเข้ามาสู่เมืองสิงห์ธรเทพมหานครที่สร้างรูปเจ้านั้น ยามนั้นพระพุทธเจ้า จิ่งเล็งหันสารูปนั้นว่าน้อยกว่าองค์กูตถาคต จิ่งจักหื้อสร้างพอกแหมให้ใหญ่เท่าตนกูสัพพัญญูนี้เตอะ จักมีอิทธิ รัศมีรุ่งเรืองงามจะและ ยามนั้นสัพพัญญูเจ้าจิ่งเบ่งริทธีปาฏิหาริยะออกเผื่อขอบจักรวาฬยามนั้น สารูปเจ้าจิ่งค้ายลงมาจากแท่น ลงไหว้พระพุทธเจ้านั้นและ เมื่อนั้นสัพพัญญูเจ้าจิ่งจักเทศนา ซึ่งพุทธรูปเจ้าว่า ให้ท่านจิ่งรักษา ศาสนาตถาคตให้เสี้ยง 5,000 พระวรรษา เป็นของแห่งเราแล้ว จักเทศนาแก่ท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่า ที่ใดจักสมควรรักษาศาสนาเป็นที่ชุมนุมต้าวพระยาทั้งหลาย เป็นที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าจักรุ่งเรืองไปภายหน้านั้น จุ่งไปสร้างในที่นั้นเต๊อะ เมื่อนั้นสัพพัญญูเจ้าจิ่งเสด็จไปแล้ว ท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย จิ่งพร้อมกันยกเอาพระพุทธรูปเจ้าไปไว้ในเวียงพุทธรสะนั้น ท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย จิ่งยกเอาเวียงพุทธรสะที่นั้นเข้าประเคนพระพุทธเจ้าหั้นแล้ว ท้าวพระยาเสนาอำมาตย์ทั้ง จิ่งอุสาราชะภิเษกชายทุกขตะผู้นั้นเป็นพยาคำแดงหั้นแล้ว จิ่งยกออกเวียงพุทธรสะที่นั้น พระพุทธเจ้าว่า บ่อควรต้าวพระยาเสนาอำมาตย์ เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จักอยู่จักร้อนไหม้บ่อวุฒิจำเริญแล

แดนแต่นั้น ยังมีนางผู้หนึ่งชื่อว่า อินทตาสวรรค์ เป็นลูกสาวพระยาคำแดง มีรัศมีผิวพรรณวรรณอันงามเป็นดั่งแสงพระจันทร์วันเพ็ญอันรุ่งเรืองงาม ปรากฎไปถึงพระยาคนหนึ่ง ชื่อว่า พระยาริทธีอยู่ทิศหนเหนือ จิ่งมีบรรณาการของฝากเข้ามาขอเอานางอินทตาสววรค์ซึ่งพระยาคำแดง พระยาคำแดงก็บ่ออนุญาต ก็กลับขึ้นไปสู่เมืองตนนั้นและ ถัดนั้นมา ยังมีพระยาคนหนึ่งชื่อว่า พระยาเตชะนุภาพ อยู่ทิศหนใต้เข้ามาขอแถมเล่าพระยาคำแดงก็บ่ออนุญาต ก็กลับคืนสู่เมืองแห่งตนหั้นและ ลุนนั้นมายังมีพระยาคนหนึ่งชื่อว่า สุริยวงศษาอยู่ทิศหนตะวันตก ก็เข้ามาขอเอานางอินทตาสวรรค์แถมเล่า พระยาคำแดงก็บ่ออนุญาต ก็กลับคืนสู่เมืองแห่งตนหั้นและ ลุนนั้นมายังมีพระยาอีกตนหนึ่งชื่อว่ สุรยนนถีอยู่ทิศตะวันออก ก็เข้ามาขอเอานางอินทตาสวรรค์ ซึ่งพระยาคำแดงก็บ่ออนุญาต ก็กลับคืนเมือสู่เมืองตนหั้นและ เมื่อนั้นพระยาทั้ง 4 ตนนั้น ก็พร้อมกันยกทัพรี้พลเข้ามาตีเอาเมืองสิงห์ธรณีเทพมหานครนั้นและ ยามนั้นพระยาเตชานุภาพ ลูกชายพระยาคำแดง ก็ออกยุทธกรรมกับด้วยพระยา 4 ตนนั้น ด้วยหลาวเหล็ก ไม้รวก พระยาทั้ง 4 ตนนั้น ก็ทำกาลอันตรายไปเสี้ยงทั้ง 4 ตน นั้นหั้นและ พระยาคำแดงหันพระยาทั้ง 4 ตนนั้น กระทำอันตรายไปเสี้ยงแล้ว พระยาคำแดงก็สดุ้งตกใจกลัวอยู่ ก็หนีออกจากเวียงไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นและ เมื่อนั้น พระยาคำแดง ก็ไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภัณเต ภควา ข้าแด่สัพพัญญู พระพุทธเจ้า ยังมีพระยา 4 ตน 4 ทิศ มาขอเอาลูกสาวข้าพเจ้า ผู้ชื่อว่านางอินทตาสวรรค์ ข้าพเจ้าไม่อนุญาต ยามนั้น พระยาทั้ง 4 ตน ก็ยกเอารี้พลมาตีเอาเมืองข้าพเจ้า ลูกชายข้าพเจ้า ก็ฆ่าพระยาทั้ง 4 ตนนั้น ด้วยหลาวเหล็ก พระยาทั้ง 4 ก็กระทำกาลอันตรายไปเสี้ยงทั้ง 4 ตน นั้นหั้นและ เหตุนั้น ข้าพเจ้าจิ่งกึ๊ดอยู่บ่อได้ ตึงหนีออกจากเวียงมาไหว้สัพพัญญูเจ้านั้นและ เมื่อนั้น สัพพัญญูเจ้าจิ่งเทศนาว่า มหาราชา จุ่งคืนเมือสู่เมืองแห่งมหาราชดังเก่าเต๊อะ สรีระพระยาทั้ง 4 ตนนั้น มหาราชาจั่งเอากระทำหื้อเป็นขะโจ๋มแล้ว มาก่อหื้อเป็นรูปสิงห์ 4 ตัว เอาไว้ในอุโมงคำ ในดอยสิงห์กุตระหั้นเต๊อะ สัพพัญญูเจ้าจึงลูบเอาเกษาหื้อเส้นหนึ่ง ไปบรรจุไว้หั้นแล้ว ปายลุนพระตถาคนปรินิพพานไปแล้ว จุ่งหื้อพระอรหันต์เอาธาตุนิ้วมือขวา พระตถาคตมาบรรจุไว้ภายในดอยนั้นเตอะ ภายหน้าเมืองอันนี้จักเปล่าว่างขาดห่างไปน้อยหนึ่ง จักคืนมาเป็นเมืองแถม ยามนั้นบ้านเมืองก็บ่อวุฒิเหตุว่า ท้าวพระยาตนเชฏฐาระถะบ่อจับตามจารีตประเพณี จำเริญตามพระพุทธวจนะนั้นและ พระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นแล้ว พระยาคำแดง ปิ๊กปอกคืนสู่เมืองตนดังกล่าวแล้ว พระยาคำแดงก็ชุมนุมมายัง ท้าวพระยาและเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย มาพร้อมกันไปเอาซากพระยา 4 ตนนั้น มากระทำหื้อเป็น คะจวร (กระโจม) แล้วมากระทำหื้อเป็นชะตายสมกับสรีระซากพระยาทั้ง 4 ตนนั้น แล้วมากระทำหื้อเป็นรูปสิงห์ 4 ตัว ลงไว้ในพื้นดินอุโมงคำในดอยสิงห์กุตระหั้นก่อนแล้ว เมื่อปายลุน พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว อรหันต์เจ้าทั้งหลายจักไปเอาธาตุนิ้วก้อยมือขวา แห่งพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในสำเภาคำ เอาลงตั้งไว้ในหลังสิงห์ 4 ตัวนั้นแล้ว ก่อเป็นเจดีย์ ไว้เหนือหลังสิงห์กุตระมาตราบบัดนี้และ กล้าวห้องพระพุทธเจ้าและมหาเจติยะ สิงห์กุตระธาตุเจ้าดอยก็คำก็แล้วเต่านี้ก่อนและ

ที่นี่จักจ๋าด้วย พระยา 4 ตน เข้ามายุทธกรรมในเมืองสิงห์ธรณีนั้น ดั่งอั้น พระยาสุริยะวงศา อันหนีออกจากเวียงไป อยู่เมืองแก้วนั้น ก็รู้ประวัติ ข่าวสารว่า บ้านเมืองตนสุขแล้ว ก็กลับคืนเข้าสู่เมืองตนดังเก่าแล้ว ดั่งอั้น พระยาคำแดง ก็น้อมเมืองหื้อพระยาสุริยะวงศา ดังเก่าแล้ว พระยาคำแดง ก็หนีออกเมืองเทพสิงหชัยอันเป็นที่อยู่แห่งตนดังเก่าแล้ว ก็กลับคืนมาสู่เมืองสิงห์ธรณีแล้ว พระยาคำแดง ก็หนีออกไปบวชเป็นฤษี ก็กระทำพรหมวิหาร 4 ไปไจ้ๆ ตราบเสี้ยงอายุ ก็จุติไปเกิดในสวรรค์เทวโลก ก็มีวันนั้นและ เมื่อพระยาสุริยวงศา ได้คืนมาอยู่เสวยเมืองสิงห์ธรณีนั่นแล้ว ก็สั่งสอนบริษัททั้งหลาย ได้กระทำบุญกินทานไปไจ้ๆ ตามเขตอายุแห่งตนจู่คนหั้นและ ตนท่านเป็นประธานก็พากัน จำศีล ภาวนา สังวาส สาทธิยาย ยังทิพมนติ ว่าดังนี้

พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ นิพพานปัจจโย โหนฺตุ เม สัมมา สัมพุทโธ โลกนาโถ อนาคโต นิพพานปัจจโย โหนฺตุ ปรมํ สุขังโหนตุโน

พระยาตนนั้น ก็จำเริญ กถาอันนี้ไปไจ้ๆ บ้านเมืองก็วุฒิไปด้วยโลกุตรธรรมและโลกิยสมบัติ มีในตนและ อายุ วรรณ สุขะ พละ อธิปไตยไปไจ้ๆ ตราบเมี้ยน อายุ จุติ ก็ได้เอาจนเมือเกิดในสวรรค์ เทวโลกตามปุญสมภารแห่งตน ก็มีวันนั้นและ ตั้งแรกแต่นี้ไปปายหน้า ท้าวพระยาตนใด ได้มาเสวยเมืองสิงห์ธรณีที่นี้ ถึงวันวิสาขะ เดือน 8 เป็ง หื้อได้ขึ้นสละสรงมหาเจดีย์เจ้าสิงห์กุตระแล้วหื้อสระสรงพระพุทธรูปเจ้านั่ง ดินแล้ว หื้อขออนุญาต รสโอชารส พิชชะ (พืช) ข้าวกล้า สัพพะสิ่งของอัญญะมุณี อันมีในแผ่นดินตังมวล จึงจักอุดมสมวุฒิ จู่อันจู่ประการจะและ หื้อท้าวตนเสวยเมืองนี้นั้น หื้อได้ภาวนาจำเริญกถาอันนี้ไปจู่วัน ก็จึงจักอุดมสมสละวุฒิจู่เยื่องจู่ประการ อันหนึ่ง ก็จักประกอบไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สวัสดีไปภายหน้าแต่บ่อสงสัยจะและ กล่าวห้อง พุทธบัญญัติเจติยะพุทธปะปะตะ (บรรพรต) สิงห์กุตระและพุทธบัญญัติปากฐาอิติวุตะปกาเรนะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้และ กล่าวยังพุทธบัญญัติ ธาตุเจ้าดอยคำ เต่านี้ก่อนและ

ตามที่เขียนมานี้ อาศัยต้นฉบับเดิม ซึ่งแปลมาจากตำนานอักษรพื้นเมือง มิได้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อเรื่องแต่ประการใด เพื่อรักษาประวัติพระธาตุดอยคำและพระเจ้านั่งดินนี้ ให้คงรูปเดิมไว้ ถึงจะมีก็เพียงแต่แก้ไขคำพูดบ้างเล็กน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น หากข้อความตอนใดผิดพลาด ขอได้รับอภัยจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วทุกท่านด้วย

แปลโดยใจความจากต้นฉบับเดิม

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ พี่ชัยวัฒน์ จันทิมา ผู้สื่อข่าวพะเยารัฐ ที่ได้ส่งภาพประวัติดังกล่าว ที่ได้รับมาจากวัดพระนั่งดิน ที่เป็นต้นฉบับเดิมไม่มีการแก้ไข อันเป็นการเรียบเรียงโดยคณะกรรมการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์คำและพระ เจ้านั่งดิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในครั้งอดีต มีท่านพระครูขันติวชิรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ อันเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าได้ร่วมเรียบเรียงด้วยมาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้พิมพ์ ข้าพเจ้าเลยถือโอกาสเผยแผ่ต่อเพื่อเป็นวิทยาทานสืบต่อไป

การแปลโดย เอาใจความจากต้นฉบับนี้ ก็เพื่อความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น หากข้อความส่วนใดที่เกิดจากการเรียบเรียงของข้าพเจ้า เกิดความขาดตกบกพร่อง มีข้อผิดพลาด เนื้อหาคลาดเคลื่อนไป ขอได้โปรดยกโทษให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย ท่านสามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นให้ข้าพเจ้าได้เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องสืบ ต่อไป เนื่องด้วยสติปัญญาที่มีอยู่เพียงน้อยนิด แต่ด้วยความคิด สำนึกรักในบ้านเกิดเมืองนอน หวงแหนในทุกสิ่งที่ควรคุณค่าแก่การศึกษาและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานของ เราสืบต่อไปเบื้องหน้า ให้ได้เรียนรู้วิถีความเป็นมาของสังคมในแต่ละยุคสมัย เพราะคุณค่าเหล่านี้ประมาณค่ามิได้เลย หากข้อความเนื้อหาตอนใดมีประโยชน์แล้วไซร้ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญ ขอบุญกุศลจงบังเกิดแก่ ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ข้าพจ้าตราบนานเท่านานด้วยเทอญ.

นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

ตำนานดอยคำและพระเจ้านั่งดิน ตามตำนานกล่าวว่า พระยาผู้ครองเมืองพุทธรส ได้ค้นพบประวัติ (ตำนาน) เมื่อ นมจตุ จุลศักราช 1213 ปีระกา เดือน 6 แรม 3 ค่ำ วันจันทร์ ในตำนานได้กล่าวไว้ว่า ” ณ บริเวณแห่งนี้ มีมหานครที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่เมืองหนึ่ง โดยมีชื่อว่า สิงห์กุตระนคร เมืองแห่งนี้ มีท้าวพระยาสิงห์กุตระ เป็นเจ้าเมือง โดยมีเมืองขึ้นหรือ เมืองบริวารอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ดังนี้

ทิศใต้    มีพระยา อนุสอน เป็นเจ้าเมืองผู้ปกครอง
ทิศตะวันตก  มีพระยาอนุโลก เป็นเจ้าเมืองผู้ปกครอง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพระยา สริยะวงศ์ษา เป็นเจ้าเมืองผู้ปกครอง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีพระยาดุริยดนตรี เป็นเจ้าเมืองปกครอง

นอกจากนั้นแล้วยังมีเทวรูป 4 ตน มีฤาษี 2 ตน มีพระยาอินทร์ตนหนึ่ง

“นางนาสสนมของพระยาตนนั้น มีหมื่นหนึ่งคิดราชการกับด้วยกัน ในเมืองมหาเทพมหานครชัย เสมียนชี้แจงออกภาษี ถึงขุนภักดีราชการเสมียน ชี้แจงออกถึง ขุนอนุโลกคิดราชการ จึงเอารี้พลแสนและหมื่น” (ตรงนี้ยังแปลเอาใจความยังไม่ได้ครับ วานปราชญ์ผู้รู้ช่วยกันนะครับ)

เมื่อ ถึงปีมะเส็ง เดือน 8 แรม 11 ค่ำ จึงได้มีการร่วมมือกันจัดกำแพงเมืองพุทธรส ต่อมาเมื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า องค์ศาสดาของพระพุทธศาสนาของเรา ได้เสด็จออกเมตตาสรรพสัตว์น้อยใหญ่รอบโลกโดยทางอภินิหาร พอพระองค์ได้เสด็จมาถึงเมืองพุทธรส (อำเภอเชียงคำในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จประทับอยู่บนดอยสิงหกุตตระ หรือที่ พระธาตุดอยคำในปัจจุบันนั้น พระองค์ทรงเล็งเห็นด้วยข่ายพระญาณ เห็นชายยากจนคนหนึ่ง ชื่อว่า คำแดง ทรงเล็งเห็นถึงบุญญาวาสนาและบารมีของชายผู้นี้ว่า ในอนาคตกาล ชายผู้นี้จะได้เป็นใหญ่ถึงฐานันดรศักดิ์เป็นถึงเจ้าผู้ครองนคร พระพุทธองค์ ได้เสด็จไปโปรดและทรงเทศนาว่า “ให้พวกท่าน ปั้นรูปพระตถาคตไว้ในเมืองสิงห์กุตระนครนี้ โดยให้พระยาอินทร์ตนหนึ่ง พญานาคตนหนึ่ง พระฤาษี 2 ตน พระอรหันต์ 4 รูป ไปนำเอาดินจากเมืองลังกาทวีป เพื่อนำมาป็นเป็นพระพุทธรูปของพระตถาคต” เหล่าพระยาอินทร์ พญานาค พระฤาษี และ พระอรหันต์สาวก ได้ทำการปั้นรูปของพระถาคตขึ้น โดยใช้เวลาใช้เวลาในการปั้นเป็นเวลาถึง 1 เดือนกับอีก 7 วัน จึงแล้วสำเร็จเสร็จสิ้น

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จโปรดเวไนยสัตว์จนทั่วทุกสารทิศแล้ว ได้เสด็จกลับมายังเมืองสิงห์กุตระนครอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นรูปปั้นของพระองค์ว่ามีขนาดเล็กกว่ามาก จึงได้ตรัสสั่งให้เอาดินมาพอกเพิ่มเติม เพื่อให้มีขนาดเท่ากับพระองค์จริง ด้วยจะทำมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มีรัศมีรุ่งเรืองงดงามยิ่ง จากนั้น พระพุทธองค์ทรงปล่งฉัพพรรณรังสีและแสดงปาฏิหาริ์ยออกไปครอบจักรวาล รูปปั้นที่เหมือนกับองค์ตถาคตก็ได้เกิดสิ่งน่าอัศจรรย์ขึ้น โดยที่รูปปั้นดังกล่าว ได้เสด็จลงมาจากฐานชุกชี (แท่นวางพระพุทธรูป) และลงมาทำการอัญชลีกราบไว้พระพุทธเจ้าของเรา

เมื่อนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระพุทธรูปที่เป็นรูปปั้นว่า “ขอท่านจงรักษาศาสนาของเราให้อยู่เจริญรุ่งเรืองจนครบ 5,000 ปี เถิด เมื่อเทศนาจบลง พระพุทธรูปนั้น ก็ได้กลายเป็นพระพุทธรูปปั้นตามเดิม จากนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ก็ได้ตรัสเทศนาแก่บรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่า ที่ใดสมควรจักรักษาพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของเรา ก็ขอให้พวกท่านจงสร้างที่เก็บรักษาไว้ที่นั้นเถิด หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับชมพูทวีปโดยทางอภินิหาร
เมื่อ พระพุทธองค์เสด็จกลับไปแล้ว บรรดาเหล่าเจ้าเมืองต่างๆและเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย จึงได้พร้อมใจกัน ยกเอาพระพุทธรูปไปไว้ในเมืองพุทธรส และได้พากันทำพิธียกเมืองดังกล่าว ประเคนถวายกับพระพุทธรูปปั้นนั้น ในกาลต่อมาเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย ก็ได้จัดพิธีราชาภิเษกชายผู้ยากไร้ ที่ชื่อว่าคำแดง คนนั้น ให้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อไป

ตามตำนานเล่าว่า พระพุทธองค์ ทรงได้ตรัสอภิวาจา เหมือนกับตรัสปริศนาธรรมไว้ว่า “หากในอนคต เจ้าเมืองหรือผู้ปกครองท่านใด ไม่มีความซื่อสัตย์ คดโกง ประพฤติผิดศีล ผิดจารีตประเพณี ทำการไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ท่านผู้ปกครองเมืองพุทธรสหรือ เมืองชราว ก็จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นาน ก็จะมีอันเป็นไปทุกคน” จากปริศนาธรรมนี้ ได้ปรากฎในเวลาต่อมาอยู่เนืองๆ ที่อยู่คู่กับอำเภอเชียงคำของเรามาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ หากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หรือข้าราชการ ผู้ปกครองท่านใด ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ผิดจารีตประเพณี ทำไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์ ทุจริตคดโกงต่อหน้าที่ ก็จะอยู่บริหารหรือทำหน้าที่ ณ ที่อำเภอเชียงคำของเราได้ไม่นาน ถ้าไม่โดนไล่ออก ก็จะโดนย้าย หรือ มีอันเป็นไปทุกคน”

พระยาคำแดง พระองค์ได้ทรงปกครองเมืองบ้านเมือง ณ ดินแดนแห่งนี้ ด้วยทศพิธราชธรรม เป็นที่รักและเคารพของชาวเมืองทุกคน บ้านเมืองความสงบสุขร่มเย็นเรื่อยมา ปราศจากข้าศึกศัตรูมารุกราน จวบจนกระทั่ง พระองค์ได้มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่ง ผู้ทรงมีสิริโฉมงดงามยิ่ง มีรัศมีผิวพรรณอัดงดงามดั่งพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ พระนางนั้นมีพระนามว่า พระนางอินตาสวรรค์ ด้วยพระสิริโฉมที่งดงามดังกล่าว จึงเป็นที่หมายปองของบรรดากษัตริย์และราชบุตรของเจ้าเมืองต่างๆ ที่อยากได้พระนางไปเป็นพระมเหสี

จนในวันหนึ่ง พระยาฤทธิ์ ที่มีเมืองอยู่ทางทิศเหนือ ก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการของฝากต่างๆ และส่งราชทูตเข้ามาสู่ขอ พระราชธิดาของพระยาคำแดง แต่พระยาคำแดง ก็ได้ปฏิเสธไป ไม่ยอมยกพระธิดาของพระองค์ให้ ต่อมาได้มี พระยาเดชานุภาพ ที่มีเมืองอยู่ทางทิศใต้ ก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการและเข้ามาสู่ขอพระนางอินตาสวรรค์อีก พระยาคำแดง เจ้าเมืองก็ได้ปฏิเสธไปอีก ต่อมาก็มีพระยาสุริยวงศ์ษา อยู่ทางทิศตะวันตก ก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการเข้ามาทูลขอพระธิดาของพระยาคำแดงอีก พระองค์ก็ทรงตอบปฏิเสธเหมือนอย่างเคย และต่อมา ก็ได้มีพระยาสุริยดนตรี ซึ่งมีเมืองปกครองอยู่ทางทิศตะวันออก ก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการที่จะมาสู่ขอพระนางอินตาสวรรค์ ไปเป็นพระมเหสี แต่ พระยาคำแดง ผู้เป็นพระราชบิดา ก็ทรงปฏิเสธไปทั้งหมด ทำให้เจ้าเมืองทั้ง 4 เหล่านั้นพากันผิดหวังแล้วกลับไปยังเมืองของตนเอง

เมื่อพระยาเจ้า เมืองทั้ง 4 เมืองพากันผิดหวัง ก็ได้มีการตกลงสมคบกัน และได้พากันยกทัพเข้ามาทำศึก เพื่อจะทำลายเมืองสิงห์กุตระนคร ในเวลานั้น พระยาเดชานุภาพ (น่าจะคนละพระองค์กับที่จะมาขอพระนางอินตาสวรรค์ ไปเป็นพระมเหสี) ซึ่งเป็นพระราชบุตรของ พระยาคำแดง ได้ทำการออกสู้รบแทนพระราชบิดา ปรากฎว่า พระยาเดชานุภาพ เป็นผู้ทีมีความสามารถเก่งกาจ ได้ใช้อาวุธ ทั้งหอก ทั้งหลาว ต่อสู้กับเจ้าพระยาทั้งสี่เมืองนั้นจนสวรรคตไปทั้ง 4 พระองค์

เมื่อ พระยาคำแดง ได้เห็นพระยาเจ้าเมืองทั้ง 4 พระองค์นั้นสวรรคตไป ก็เกิดอาการสังเวช สะดุ้งและตกใจกลัวเป็นอันมาก จึงได้เสด็จออกจากเมืองไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และก็ได้กราบทูลเรื่องราวต่างๆ ให้พระพุทธองค์ทรงทราบ เมื่อพระพุทธองค์ ได้ทรงสดับเรื่องราวแล้ว ได้ตรัสเทศนาแก่พระยาคำแดงว่า ดูก่อนมหาราชา ท่านจงกลับคืนไปสู่เมืองของมหาบพิตรเถิด แล้วให้พระองค์ทรงจัดการกับพระศพของเจ้าพระยาทั้ง 4 ดังนี้ โดยให้พระองค์ทรงทำกระโจม หรือเจดีย์ แล้วได้นำสรีระร่างของเจ้าพระยาทั้ง 4 นั้น ไปไว้ในกระโจมนั้น แล้วให้ปั้นรูปสิงห์ 4 ตัว ใส่ไว้ในอุโมงที่ดอย (ภูเขา) สิงห์กุตระด้วย หลังจากนั้น พระพุทธองค์ ทรงให้ใช้พระหัตถ์ลูบเอาพระเกศาจำนวน 1 เส้น และได้มอบให้กับพระยาคำแดง เพื่อนำไปบรรจุไว้ที่กระโจมแห่งนั้นด้วย แล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสไว้ว่า หลังจากพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วภายภาคหน้า จะมีพระอรหันต์นำเอาพระบรมสารีริกธาตุนิ้วมือข้างขวาของพระองค์ มาเก็บรักษาเป็นพุทธบูชา ณ ดอยแห่งนี้ด้วย และ เมืองพุทธรส หรือ เมืองสิงห์กุตรนครแห่งนี้ จะว่างจากการมีเจ้าเมืองหรือไร้ผู้คนไปสักชั่วระยะหนึ่ง เนื่องด้วยเจ้าเมืองผู้ปกครองประพฤติไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องจารีตประเพณี ไม่ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม บ้านเมืองก็จะไม่เจริญ แล้วในที่สุด ก็จะกลับคืนมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

พระยาสุริยวงศ์ษา ที่ได้เสด็จหนีไปครั้งเกิดเหตุการณ์สู้รบในเมืองนั้น เมื่อทราบเมืองสงบสุขดีแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จกลับเมืองของตนดังเดิม และต่อมา พระยาคำแดง ก็ได้ยกราชสมบัติของตน ให้กับพระยาสุริยวงศ์ษา ขึ้นเสวยราชสมบัติแทน แล้วพระยาคำแดง ก็ได้เสด็จออกผนวชเป็นพระฤาษีตราบสิ้นอายุขัย ก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ เมื่อเจ้าพระยาสุริยวงศา ได้เสวยราชสมบัติที่เหมืองสิงห์กุตระนครแห่งนี้แล้ว พระองค์ก็ทรงปกครองสั่งสอนพสกนิกรของพระองค์ ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดมา ทรงทำบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา มิเคยขาด บ้านเมืองก็มีความสุข มีความเจริญ จวบจนสิ้นอายุขัย นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ทุกวันเพ็ญวิสาขะ เดือน 8 เจ้าเมืองทุกคนและผู้ปกครองเมืองทุกคน จะทำการสรงน้ำพระธาตุและเจดีย์ และเจ้าเจ้านั่งดิน เพื่อตั้งจิตอธิษฐานขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน

 

ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2   35. สะล้อซอซึง  
36. ฟ้อนผีเมืองละกอน   36. เดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง  
37. ล้านนาโชว์   37. กว๊านพะเยา  
38. วงระนาด   38. ฟ้อนที่พะเยา  
39. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ   39. ลอยกระทงที่พะเยา  
40. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ   40. ล่องเรือกว๊านพะเยา  
41. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ   41. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา  
42. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา   42. บวงสรวงที่พะเยา  
43. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา   43. ภูชี้ฟ้า 1  
44. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑   44. ภูชี้ฟ้า 2  
45. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา   45. ภูชี้ฟ้า 3  
46. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ   46. ภูชี้ฟ้า 4  
47. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ   47. แอ่วเหนือ  
48. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ   48. แอ่วเหนือ 2  
49. น้ำตกภูซางและวัดพระนั่งดิน   49. ดอยตุง  
50. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้        
           

 

ธันวาคม 2022
อา พฤ
« พ.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
รวมภาพต่าง ๆ
หมู่บ้านในเชียงคำ 1
หมู่บ้านในเชียงคำ 2