เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด

nongha (1)รับชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฟรชบุ๊คคลิ๊กที่ภาพเลยครับ

000

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (หนองห้า) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากให้ท่านไปพิชิตให้ได้ แอดมินไปมาแล้วเมื่อประมาณ 8 ปีก่อน ตอนนี้สภาพคงเปลี่ยนไปมากคงกลายเป็นป่าใหญ่แล้ว แต่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปที่ห้วยเสือ บ้านผาสิงห์ ต.ยอด อ.เชียงกลาง จ.น่าน แล้วมองลงมากยังมองเห็นหมู่บ้านห้วยลึกอยู่ เส้นทางที่จะไปบ้านหนองห้า ค่อนข้างไกลแล้วไปลำบากอยู่ แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง เคยเอามอเตอร์ไซต์ไปกับน้องชาย ไกลพอสมควรครับ แต่เมื่อไปถึงแล้ว บรรยากาศดีมากสดชื่นน่าอยู่ สมกับเป็นป่าใหญ่จริงๆ อากาศดีมาก อยากมาอยู่แล้วสิ ทางผ่านเหนือบ้านต้นผึ้ง มีห้วยลึก สามารถแวะนมัสการรอยพระบาทพระอริยะได้ด้วย จากนั้นวิ่งไปตามทางอีกประมาณ 14 กิโลเมตรจะถึงบ้านหนองห้า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

image006image007

หลักการและเหตุผล ::

เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพลอากาศเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทย – ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณดอยยอดห้วยน้ำลาว บ้านเย้าหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พิกัด PB 606524 ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า เป็นพื้นที่กว้างขวาง บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด ประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้แม่ทัพภาคที่ 3,ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาภาค 3, เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาประกอบกับมี ราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวน มาก จึงมีพระราชดำริที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นเข้ามาช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้าน เย้าหนองห้า เพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยจะดำเนินการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้จัดทำเป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะให้การสนับสนุนการฝึก – อบรมศิลปาชีพ และปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมกลมกลืน โดยคนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า – ป่าให้ความร่มเย็นและเป็นแหล่งผลิตอาหารของคน

:: วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่”
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

:: เป้าหมาย ::

1. จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ขึ้นที่บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
2. จัดตั้งหมู่บ้านและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการดำรงชีพ จำนวน 20 ครอบครัว 4 ชนเผ่า ดังนี้

2.1 ราษฎรชาวเขาเผ่าเย้าจำนวน 5 ครอบครัว
2.2 ราษฎรชาวเขาเผ่าอาข่าจำนวน 5 ครอบครัว
2.3 ราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ จำนวน 5 ครอบครัว
2.4 ราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงจำนวน 5 ครอบครัว
3.  จัดสรรที่ดินเพื่อทำกิน โดยยึดแนวพระราชดำริ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร บริเวณลุ่มน้ำญวน
5.  พัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักการ คนกับป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

:: ความเป็นมาในพื้นที่ ::

เดิม พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนขาวเขาเผ่าเย้าบ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่อาศัยและทำกินประมาณ 20 – 30 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูกพืชเสพติด คือทำไร่ฝิ่น ทำการเกษตร โดยปลูกข้าว ปลูกพืชไร่พวกข้าวโพด และไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย สาลี่ เป็นต้น พื้นที่บริเวณนี้มีอากาศค่อนข้างเย็น และมีน้ำตลอดทั้งปี

แต่เนื่องจาก ชุมชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับเส้นทางคมนาคมมีสภาพทุรกันดารมาก เป็นเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 6 – 7 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดที่จะติดต่อกับในเมืองได้ เวลาเกิดความเจ็บป่วย ต้องแบกหามคนป่วยไป ใช้เวลาเดินทางมาก ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตในระหว่างทาง จึงทำให้ชุมชนบ้านเย้าหนองห้านี้ ค่อยๆ ย้ายออกมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยย้ายออกมาคราวละ 3 – 4 ครัวเรือน จนพื้นที่บ้านเย้าหนองห้า ไม่มีชุมชนและชาวบ้านอาศัยและทำกิน กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

:: ขนาดและที่ตั้ง ::

โครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในท้องที่ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตามแผนที่ทหารมาตราส่วน 1 : 50000 ระวาง 5147 IV (บ้านสองแคว) และระวาง 5148 III (บ้านส่วนกลาง) อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง (latitude) ที่ 19º 27′ 13″ – 19º 30′ 34″เหนือ และเส้นแวง (longitude) ที่ 100º 30′ 50″ – 100º 36′ 8″ ตะวันออก เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประมาณ 200 ไร่ บริเวณพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM PB 606524 สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,300 เมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก จดอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ทิศใต้ จดบ้านขุนน้ำลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก จดห้วยน้ำญวน และบ้านต้นผึ้ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

:: สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ::

แรกเริ่ม

เมื่อ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บ้านเย้าหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และมีพระราชดำริให้พื้นที่แห่งนี้เป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”

หลัง จากนั้น ได้ตั้งคณะทำงานมาเพื่อรองรับการดำเนินการ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และเริ่มจัดตั้งหมู่บ้านโดยก่อสร้างบ้านพักราษฎร จำนวน 20 หลังคาเรือน ตามลักษณะความเป็นอยู่การตั้งถิ่นฐานวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาทั้ง 4 เผ่า พร้อมทั้งนำราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าพื้นที่ ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา เผ่าเย้า เผ่าอาข่า เผ่ามูเซอ และเผ่ากะเหรี่ยง

เนื่อง จาก บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านเย้าหนองห้า มีราษฎรชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ถึง 4 เผ่า ดังนั้นคณะทำงานจึงมีมติเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเดิม บ้านเย้าหนองห้า เปลี่ยนเป็นบ้านหนองห้า เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่ทั้ง 4 เผ่า และให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน ภายในหมู่บ้าน

ปีที่ 2

เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นครั้งที่ 2

:: ความเป็นอยู่ ::

ปัจจุบัน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 78 คน เป็นเพศชาย 39 คน และเพศหญิง 39 คน โดยในจำนวนนี้เป็นประชากรที่เกิดเพิ่มขึ้นมาในหมู่บ้าน จำนวน 5 คน เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 3 คน แยกเป็นเผ่ามูเซอ 3 คน เผ่ากะเหรี่ยง 1 คน และเผ่าเย้า 1 คน

ความ เป็นอยู่ในช่วงแรก ชาวบ้านยังไม่คุ้นเคยกับสภาพที่อยู่ใหม่ โดยเฉพาะชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จะคิดถึงบ้านที่จากมา ต้องใช้เวลานานกว่าเผ่าอื่นๆ ถึงจะคุ้นเคยและรักสถานที่ใหม่ และเริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวบ้านเผ่าอื่น ๆ จนปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าอยากกลับบ้านเดิม หรือคิดถึงบ้านเดิมหรือไม่ ก็จะได้รับคำตอบอย่างภาคภูมิใจว่า “ ไม่อยากกลับแล้ว อยู่ที่นี่ดีกว่า และมีความสุขด้วย”

เมื่อ เข้ามาอยู่ครั้งแรก ชาวบ้านจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ และกำลังผลิตทุกรูปแบบจากส่วนราชการ สำหรับเป็นต้นทุนสำหรับกิจกรรมทุกอย่างในการดำรงชีพ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

:: แหล่งอาหาร ::

ระยะ แรก ก่อนที่จะได้ผลผลิตจากการปลูกข้าว ชาวบ้านสามารถยืมข้าวจากธนาคารข้าวพระราชทานสำหรับบริโภคทั้งปี ทุกครอบครัวจะได้รับการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกข้าวไว้บริโภค ครอบครัวละประมาณ 4 ไร่ เป็นแปลงนาแบบขั้นบันไดและมีแปลงนาสาธิตอีกประมาณ 20 ไร่ สำหรับเป็นแปลงปลูกทดลองชนิดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยในปีแรกสถานีทดลองข้าวเชียงรายได้ทดลองปลูกพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์ หลังจากทดลองได้ 1 ปี ก็สรุปได้ว่าข้าวไร่สายพันธุ์น้ำรู เป็นพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมที่สุดในเวลานี้

ก่อน นี้ชาวบ้านที่อยู่ที่สูงจะคุ้นเคยกับการทำนาแบบดั้งเดิม โดยการทำลายป่าเพื่อทำไร่หมุนเวียน ผลผลิตข้าวที่ได้จะต่ำกว่าการทำนาแบบขั้นบันไดกว่าครึ่ง ดังนั้นการทำนาในปีแรกจึงดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การทำนาแบบขั้นบันได ทำให้ต้องใช้เวลาในการเพิ่มทักษะ ซึ่งในปีแรกได้ทดลองปลูกข้าวหลายสายพันธุ์และได้ผลผลิตต่ำสาเหตุเกิดจากช่วง ข้าวออกรวงกระทบกับสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ความเข้มของแสงไม่เพียงพอต่อการผสมเกสร เมล็ดข้าวจึงลีบ

เมื่อ เข้าสู่ปีที่ 2 ได้ให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนปลูกข้าวพันธุ์น้ำรูทั้งหมด และเลื่อนห้วงเวลาในการปลูกให้เร็วขึ้น ทำให้ในปีนี้ ได้ผลผลิตข้าวค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ ได้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ได้ผลผลิตทั้งหมดประมาณ 1,000 ถัง เพียงพอสำหรับการบริโภคได้ประมาณ 6-7 เดือน โดยมีชาวบ้าน ชื่อนายยุทธนา แซ่ลิ่ว ราษฎรเผ่าเย้า ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ในการทำนา ทำให้ได้ผลผลิตข้าวเกินพอสำหรับบริโภคทั้งปี และสามารถคืนข้าวให้ธนาคารข้าวพระราชทานได้อีกจำนวน 40 ถัง นับว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการปลูกข้าวมา 2 ปี และคาดว่า ระยะเวลาอันสั้น จะสามารถผลิตข้าวให้ได้ปริมาณมากเพียงพอสำหรับการบริโภคทั้งปี และเหลือข้าวคืนธนาคารข้าวพระราชทานต่อไป

:: พืชผักสวนครัว ::

บริเวณ รอบบ้านพักของชาวบ้านแต่ละครัวเรือน ได้ให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนใหญ่จะปลูกผักไว้สำหรับบริโภคและขายบางส่วน อีกทั้งยังมีพื้นที่บริเวณแปลงนาสาธิตไว้สำหรับปลูกผักเพื่อขายโดย เฉพาะ ผักที่ปลูก ได้แก่ ผักกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มันฝรั่ง มะระหวาน คะน้า แครอท ผักกาดกวางตุ้ง ถั่วลันเตา เป็นต้น และจะเน้นให้ชาวบ้านปลูกพืชผักหรือทำการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ปลอดภัยจากสารพิษ ทำให้ผักของบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า เป็นที่ต้องการของตลาดของคนพื้นล่าง เพราะพึงพอใจในรสชาติและความปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งของชาวบ้าน

ในส่วนของอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ชาวบ้านได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ หมู และปลา ไว้สำหรับบริโภค

:: คุณภาพชีวิต ::

การ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านนั้น ส่วนหนึ่งได้ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ใหญ่ ในส่วนของกลุ่มเด็กนั้น จะเน้นให้มีทักษะในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาไทยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเสริมความรู้พื้นฐาน เพื่อเป็นฐานความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ปลูกฝังให้มีความรักในอาชีพการเกษตร และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีทัศนะคติด้านความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในกลุ่มของผู้ใหญ่จะเน้นให้มีความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เสริมการเรียนรู้ช่องทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งส่งเสริมอาชีพโดยการฝึกการทำเครื่องเงิน การตัดผ้า การปักผ้า เพื่อเป็นการเสริมรายได้

ชาว บ้านส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบสุขอนามัยในหมู่บ้าน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีชาวบ้านที่เป็น อสม.ของแต่ละเผ่าคอยดูแลการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ เช่น ยาแก้ปวด แก้ไข้ กรณีที่การเจ็บป่วยเกินกว่าที่ อสม.จะดูแลรักษาได้ก็จะนำส่งสถานีอนามัยประจำหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด โดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ พระราชทานประจำบ้านเล็กในป่าใหญ่ แต่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินจะนำส่งโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 200 เตียง

อย่าง ไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพแข็งแรงก็ต้องมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตตามมา ซึ่งในหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คอยดูแลรักษาความสงบปลอดภัย จัดระเบียบและเพิ่มทักษะการดำรงชีพให้ชาวบ้านมีความมั่นคงและปลอดภัย

:: อยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ::

เดิม พื้นที่บ้านเย้าหนองห้า เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของห้วยน้ำญวน พื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำ และระยะเวลาการไหลของน้ำ มีความสำคัญต่อหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สภาพทั่วไปมีทั้งไร่เลื่อนลอย ป่าเสื่อมโทรม ป่ากำลังฟื้นตัว และจะถูกไฟไหม้เกือบทุกปี ทำให้ลูกไม้ไม่สามารถจะเติบโตได้ดี หลังจากได้มีการจัดตั้งบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้าขึ้น ปัญหาในเรื่องของไฟป่าก็ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อีกเป็นปีที่ 2 แล้ว จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าลูกไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ผนวกกับการจัดการพื้นที่โดยใช้หลักการจัดการลุ่มน้ำในลักษณะที่ถูกต้องตาม หลักการ และชาวบ้านให้ความร่วมมือในการช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ป่า อีกทั้งภาพการทำลายป่าไม่ปรากฏให้เห็น พื้นที่ไร่เลื่อนลอยเก่าบริเวณต้นน้ำและภูเขาสูง ก็ได้ทำการปลูกต้นไม้ทดแทนและในส่วนพื้นที่ที่ทำการเกษตรก็ทำการปลูกพืชแบบ ขั้นบันได เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดเป็นผลให้ระบบนิเวศน์ในพื้นที่ เริ่มปรับตัวไปในทางที่ดี สภาพป่าก็จะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็ดีขึ้นตามมา

นับ ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี สำหรับบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า แม้จะดำเนินงานมาได้ 2 ปี แต่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เกิดภาพที่เป็นบวกขึ้นกว่าเดิม ทำให้มองเห็นความเป็นไปได้ว่า “คนสามารถอยู่คู่กับป่าได้” และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจะต้องค่อย ๆ ปรับระบบฐานความคิดของชาวบ้านแต่ละเผ่าให้มีจิตสำนึกในการรักษาป่า ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับป่าและสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสัญชาติญาณว่า ป่าคือชีวิต ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ บ้านเล็กในป่าใหญ่ คือ “คนอยู่คู่กับป่าได้อย่างผสมกลมกลืน และยั่งยืน โดยคนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าและป่าให้ความร่มเย็นและเป็นแหล่งอาหารของคน”

:: ราษฎร บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีอยู่ 4 ชนเผ่า ดังต่อไปนี้ ::

nongha (61)

อ่านเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพี่น้องชนเผ่าเย้า หรือ เมี่ยน ได้ที่นี่ คลิ๊กที่ภาพเลยครับ

พี่น้องชนชาติพันธุ์เผ่าเมี่ยนหรือเย้า

ครอบครัวที่ 1

1. นายยุทธนา แซ่ลิ้ว     อายุ 34 ปี 5. ด.ญ.ตวิสา ประโยชน์สมจิตร อายุ 10 ปี
2. นางเหมยเส็ง แซ่ลิ้ว  อายุ 38 ปี 6. ด.ญ.ฉันทนา แซ่ลิ้ว อายุ 7 ปี
3. นายพงษ์เทพ ประโยชน์สมจิตร อายุ 19 ปี 7. ด.ช.ทนะพล แซ่ลิ้ว  อายุ 3 ปี
4. น.ส.วันทนา ประโยชน์สมจิตร อายุ 17 ปี

ครอบครัวที่ 2

1. นายอนุสรณ์ สุขุมพักตร์ อายุ 40 ปี
2. นางอาภรณ์ สุขุมพักตร์ อายุ 28 ปี
3. ด.ช.อภิสิทธิ์ สุขุมพักตร์ อายุ 7 ปี

ครอบครัวที่ 3

1. นายเจี้ยวเส็ง พิพัฒน์เธียรชัย อายุ 28 ปี
2. นางไหนกวา แซ่เติ๋น อายุ 34 ปี
3. ด.ช.ธงชัย พิพัฒน์เธียรชัย อายุ 10 ปี

ครอบครัวที่ 4

1. นายยันฟุ แซ่จ๋าว อายุ 41 ปี
2. นางรัชนี แซ่จ๋าว อายุ 25 ปี
3. ด.ช.วิชา แซ่จ๋าว อายุ 14 ปี
4. ด.ญ.สุภาพรรณ แซ่จ๋าว อายุ 12 ปี
5. ด.ช.ไกรวิทย์ แซ่จ๋าว อายุ 3 เดือน

ครอบครัวที่ 5

1. นายเกาจ้อย แซ่พ่าน อายุ 42 ปี
2. นางเหมยจั๋น แซ่พ่าน อายุ 41 ปี

akha (4)ติดตามอ่านเรื่องราวประวัติของพี่น้องชนเผ่่าอาข่าได้ที่นี่ คลิ๊กที่ภาพเลยครับ

พี่น้องชนชาติพันธุ์เผ่าอาข่า

ครอบครัวที่ 1

1. นายอาผ่า มาเยอะ  อายุ 24 ปี
2. นางบูยือ มาเยอะ อายุ 20 ปี
3. ด.ญ.มาลีสา มาเยอะ อายุ 2 ปี

ครอบครัวที่ 2

1. นายอาแม เชอะมือ อายุ 24 ปี
2. นางบูมะ เชอะมือ อายุ 24 ปี
3. ด.ช.อาแต เชอะมือ อายุ 7 ปี
4. ด.ญ.พลอย เชอะมือ อายุ 6 ปี
5. ด.ช.ยุทธนา เชอะมือ อายุ 2 เดือน

ครอบครัวที่ 3

1. นายอาผ่า อายิ อายุ 20 ปี
2. นางประทุม อายิ อายุ 21 ปี
3. ด.ญ.ประภาพร อายิ อายุ 3 ปี

ครอบครัวที่ 4

1. นายอาบ่า เชอมือ อายุ 32 ปี
2. นางหมี่ชา เชอมือ อายุ 34 ปี
3. ด.ช.โยฮา เชอมือ อายุ 14 ปี
4. ด.ญ.อาจุ่ม เชอมือ อายุ 9 ปี

ครอบครัวที่ 5

1. นายลอง เยเบียน อายุ 22 ปี
2. นางยาป้า เยเบียน อายุ 45 ปี
3. ด.ญ.หมีมะ เยเบียน อายุ 10 ปี
4. ด.ญ.อรนุช เยเบียน อายุ 4 ปี

lahu (1)
ติดตามอ่านเรื่องลาวเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์พี่น้องลาหู่คลิ๊กที่ภาพเลยครับ

พี่น้องชนชาติพันธุ์เผ่าลาหู่หรือมูเซอ

ครอบครัวที่ 1

1. นายแอ่เจ จะลา อายุ 39 ปี
2. นางนาแฮ จะลา อายุ 34 ปี
3. ด.ช.จะลอ จะลา อายุ 11 ปี

ครอบครัวที่ 2

1. นายนาหมอ จะกอแหล อายุ 31 ปี
2. นางนาหา จะยี อายุ 23 ปี
3. ด.ญ.นาตู่ จะยี อายุ 5 ปี
4. ด.ญ.นาสอ จะยี อายุ 1 ปี

ครอบครัวที่ 3

1. นายจะอื่อ จะจ๋า อายุ 29 ปี
2. นางนาสอ จะยี อายุ 25 ปี
3. ด.ญ.นาเออ จะยี อายุ 8 ปี
4. ด.ญ.นายะ จะยี อายุ 5 ปี
5. ด.ช.จะนู จะยี อายุ 8 เดือน

ครอบครัวที่ 4

1. นายจะปอ จะแกะ อายุ 43 ปี
2. นางนาหลุ จะแกะ อายุ 38 ปี
3. นายจะโจ จะแกะ อายุ 16 ปี
4. ด.ช.แอดี จะแกะ อายุ 11 ปี
5. ด.ญ.นาจา จะแกะ อายุ 1 ปี

ครอบครัวที่ 5

1. นายจะแส ปะแอ๋ อายุ 48 ปี
2. นางนาบา ปะแอ๋ อายุ 43 ปี
3. นายจะโจบวย ปะแอ๋ อายุ 21 ปี
4. นายอุดอ ปะแอ๋ อายุ 19 ปี
5. ด.ช.เล่าเซอ ปะแอ๋ อายุ 13 ปี
6. ด.ช.จะฮอ ปะแอ๋ อายุ 11 ปี

 karieng (39)ติดตามอ่านประวัติความเป็นมาของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง ปาเกอกะญอ ได้ที่นี่ คลิ๊กที่ภาพเลยครับ

พี่น้องชนชาติพันธุ์เผ่าปะกากญอหรือกะเหรี่ยง

ครอบครัวที่ 1

1. นายอนุชิต บุญมา อายุ 32 ปี
2. นางวรรณดี บุญมา อายุ 29 ปี
3. ด.ช.วิทวัส บุญมา อายุ 9 ปี
4. ด.ญ.สุปราณี บุญมา อายุ 7 ปี

ครอบครัวที่ 2

1. นายบุญสม อร่ามเวชบูลย์ อายุ 21 ปี
2. นางพะดี อร่ามเวชบูลย์ อายุ 23 ปี
3. ด.ญ.ทรงพร อร่ามเวชบูลย์ อายุ 2 ปี

ครอบครัวที่ 3

1. นายชีรวุธ พึ่งเกษตร อายุ 22 ปี
2. นางสุพัฒน์ พึ่งเกษตร อายุ 18 ปี
3. ด.ญ.พุธิตา พึ่งเกษตร อายุ 2 เดือน

ครอบครัวที่ 4

1. นายปกรณ์ หวันลุ้น อายุ 25 ปี
2. นางเสาร์คำ นุกุริ อายุ 24ปี

ครอบครัวที่ 5

1. นายปิยะวัฒน์ รัตนพงไพรรักษา อายุ 35 ปี
2. นางสมบูรณ์ รัตนพงไพรรักษา อายุ 35 ปี
3. ด.ช.วัฒนพงศ์ รัตนพงไพรรักษา อายุ 10 ปี
4. ด.ญ.ชนิกา รัตนพงไพรรักษา อายุ 6 ปี

image008image009

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นโครงการที่จัดพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎรชนกลุ่มน้อย ที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินและยากจน แบบพออยู่พอกิน ตั้งเป็นหมู่บ้านในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” โดยส่งเสริมให้มีผลผลิตมากขึ้นในพื้นที่ที่จำกัด ให้ความช่วยเหลือทางด้านเกษตร เพื่อที่จะสามารถทำกิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้การศึกษา และจัดระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานในหมู่บ้าน รวมถึงจัดระเบียบชุมชนเป็นหมู่บ้านแนวชายแดน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ดั่งพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ว่า “ให้ป่าอยู่กับคนได้ คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่มีการทำลาย” ซึ่งพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ให้ขยายพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ที่ส่วนหนึ่งคืนสู่ป่าธรรมชาติและอีกส่วนหนึ่งนำมาใช้ประโยชน์

image010image011

พระราชกรณียกิจ

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บ้านเย้าหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และมีพระราชดำริให้จัดตั้งพื้นที่แห่งนี้เป็น “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”

ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ครั้งที่ห้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

image001image002

เกี่ยวกับ “คน”
ในปีแรกของการตั้งหมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้านหนองห้า ดำเนินชีวิตของตนไปอย่างเรียบง่าย และใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน ปัจจุบันราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า มีสมาชิกทั้งหมด 4 ชนเผ่า 14 ครัวเรือน 59 คน เป็นเพศชาย 27 คน เพศหญิง 32 คน

เนื่อง จากราษฎรในหมู่บ้านมีถึง 4 ชนเผ่า คือ เย้า อาข่า มูเซอ และกะเหรี่ยง ซึ่งบางคนก็มีบัตรประจำตัวประชาชน มีสัญชาติไทย บางคนก็ไม่มี จึงได้ดำเนินการสำรวจราษฎรที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ ซึ่งในปีแรกสำรวจพบทั้งหมด 37 คน หลังจากนั้นได้นำราษฎรเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนและได้ดำเนินการตามระเบียบและ ขั้นตอนของทางราชการเรื่อยมา

ปัจจุบัน ราษฎรยังคงตกค้างอยู่อีก 1 ครอบครัว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นความสำเร็จและความภูมิใจของโครงการ ทำให้สมาชิกมีความมั่นใจและมั่นคงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในการดำเนินวิถี ชีวิตประจำวันและต่อไปในอนาคต

image004image005

ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกหลายครอบครัวที่เคยลำบากกลับดีขึ้นกว่าปีแรกๆ ภายใต้ความพอเพียง โดยสังเกตเห็นความความพึงพอใจ และมีความมานะพยายามปรับตัวมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่ดีขึ้น เช่น หน้าตาสดใส บางคนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกือบ 10 กิโลกรัม และมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะเกือบทุกหลังคาเรือน เป็นต้น

image013image014

รายได้เฉลี่ยคิดเป็นครอบครัวอยู่ที่ประมาณ 58,000 บาท/ครอบครัว/ปี ซึ่งได้มาจาก มูลค่าของผลผลิตข้าวซึ่งปีนี้มีมูลค่าร่วม 110,000 บาท รายได้จากการขายพืชผักปลอดสารพิษ ไก่ และสุกร รับจ้างจากการใช้แรงงาน เป็นต้น สำหรับเงินพระราชทานรางวัลจากกิจกรรมศิลปาชีพ นั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ทำให้มีราษฎรบางครอบครัวมีเงินฝากในธนาคารมากกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นความจริงว่า ราษฎรในโครงการฯ มีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงสามารถมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายแล้วเก็บออมได้มากขนาดนี้

image015image016

หลายครอบครัวได้รู้จักลงทุน โดยซื้อกล้ากาแฟ พันธุ์อาราบิก้า และเพาะขยายเพื่อนำมาปลูก ในพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของราษฎรที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นลู่ทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของตนเองที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในภายภาคหน้าและยังสะท้อนให้ เห็นถึง ความสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตนเองของทุกครอบครัว อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนและสังคมที่สะท้อนจากการพยายามพัฒนาตนเอง

เดิมทีราษฎรในโครงการฯยังไม่คุ้นเคยกับการปลูกข้าวแบบขั้นบันได แต่ปัจจุบันนี้ราษฎรเริ่มเรียนรู้ ทั้งจากการส่งเสริมและการปฏิบัติ จนบัดนี้ทุกคนที่บ้านหนองห้าทำนาเหมือนชาวนาในที่ลุ่มเป็นแล้ว และเริ่มมีสัญชาตญาณของชาวนามากขึ้น พันธุ์ข้าวน้ำรูที่ใช้นั้นได้มีการปรับตัวกับพื้นที่ได้ดีขึ้น จึงทำให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากที่เคยไม่เพียงพอต่อการบริโภค แต่ปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้จำนวน 11,285 กก. ทำให้ราษฎรมีข้าวพอกินได้ตลอดปีสนองความต้องการบริโภคข้าวของราษฎร และที่สำคัญการปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันไดในปีนี้ได้เน้นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้การปรับปรุงดินตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่โดยใช้ปุ๋ยพืชสด จากพืชตระกูลถั่วคือปอเทือง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ราษฎรผลิตขึ้นเองจากเศษซากวัสดุทางการเกษตร แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านการผลิตที่พึ่งพิงธรรมชาติ ลดต้นทุนการผลิต มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ยังผลให้บ้านหนองห้าทำนาได้ข้าวพอกินอย่างแท้จริง ผลสำเร็จในเรื่องข้าวพอกินนี้เกิดจากการได้รับความรู้จึงปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าวจากเดิมลดลงถึงกว่า 30 เท่า ซึ่งสามารถลดการใช้ที่ดินที่ต้องทำลายป่าไม้ และระบบนิเวศนับหลายพันไร่ในเวลาหลายปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้เยียวยาฟื้นฟูสรรพสิ่งกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ อีกครั้ง คิดเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล

image018image019

พืชผักสวนครัวของราษฎรที่ได้รับความรู้ทั้งด้านการเกษตร การโภชนาการ จากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ราษฎรทุกครัวเรือนสามารถปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลไว้สำหรับบริโภคได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พืชผักที่ปลูกได้แก่ กะหล่ำปลี ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักสลัด ปวยเล้ง มะเขือเครือ ถั่วลันเตา เบบี้แครอท บางส่วนของผลผลิตได้นำไปขายที่ตลาดประจำอำเภอเชียงคำ จนได้รับความนิยม เพราะพืชผักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้านั้น ปลอดภัยจากสารพิษ สด สะอาด และมีรสชาดดี และขณะนี้ราษฎรเริ่มใช้พื้นที่นาซึ่งเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อปลูกไม้ดอก เมืองหนาว เช่น ไลอาทีส คาร์เนชั่น คาราลิลลี่ เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือไปจากพืชผักต่างๆเพราะตลาดมีความต้องการและมี ปัจจัยเหมาะสมด้านพื้นที่ รวมทั้งเป็นการใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย

image020image022

ส่วนอาหารประเภทโปรตีน ราษฎรทุกครัวเรือนจะได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และสุกรพันธุ์ลูกผสมเหมยซาน เป็นต้น ซึ่งก็มีบางส่วนเลี้ยงไว้สำหรับขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย จากการที่ราษฎรได้รับอาหารโปรตีนจากพืชที่ปลูกและสัตว์ที่เลี้ยงอย่างเพียง พอ ทำให้การล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารเช่นในอดีตที่ผ่านมาหมดไปจากบ้านหนองห้า สัตว์ป่าจะพบเห็นได้ง่ายขึ้น กล้าเข้ามาหากินใกล้หมู่บ้านมากกว่าก่อน เนื่องจากรู้สึกปลอดภัยจากการไล่ล่ากว่าในอดีต

image023image024

ชาวบ้านทุกคนจะได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งหลังจากผ่านมาแล้วถึง4 ปี ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาชีวิตดีขึ้น ทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น รู้จักคิด และทำอย่างมีเหตุผล มีการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูดอ่าน เขียน ชุมชนรู้ประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีความรักในอาชีพการเกษตร มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมของชนเผ่า มีจิตสำนึกในความ เป็นคนไทย รักแผ่นดินถิ่นที่อยู่ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นยังสร้างอาชีพให้กับราษฎร เช่น การทำเครื่องเงิน การปักผ้าทอผ้าแบบอนุรักษ์ภูมิปัญญาของแต่ละชนเผ่า การแปรรูปอาหารอย่างถูกหลักอนามัย การทำขนมจากวัตถุดิบ ที่หาได้ง่ายและขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก และการ เพาะเห็ดหอม เป็นต้น ซึ่งในการนี้จะเน้นให้ราษฎรให้ทำได้ ทำเป็น ให้เกิดทักษะมากกว่าการให้ความรู้แต่อย่างเดียว เพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ให้ปลาแก่เขา จะมีกินชั่ววันเดียว สอนให้เขาหาปลา จะมีกินชั่วชีวิต”

image026image028

สุขภาพ และอนามัยของราษฎรนั้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ้ง มาให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันโรคและงานรักษาพยาบาลอย่างสม่ำ เสมอ ราษฎรทุกคนปลอดจากยาเสพติดจากการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลเชียงคำ พร้อมทั้งฝึกอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)มีพื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าเกิดอาการเจ็บป่วยเกินกว่ากำลังความสามารถของชุมชน ก็จะส่งคนป่วยไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยบริเวณหมู่บ้านที่ใกล้เขตโครงการฯ แต่ถ้าอาการเจ็บป่วยเกินกว่ากำลังความสามารถของสถานีอนามัยนั้น ก็จะส่งคนป่วยไปที่ โรงพยาบาลเชียงคำ เพื่อเข้ารับการรักษาทันทีและราษฎรทุกคนในโครงการฯสามารถเข้ารับการรักษา อาการเจ็บป่วยได้โดยใช้บัตร สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลฟรีทุกคน

image030image031

“ป่าใหญ่ที่โอบล้อมหมู่บ้าน”
พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า มีขนาดพื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่ เดิมพื้นที่บริเวณต้นน้ำลำธารเป็นป่าเสื่อมโทรม ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อการเกษตรและพืชเสพติด ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูโดยการปลูกป่าและสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามลำห้วยแล้ง เพื่อดักตะกอน เพิ่มและกระจายความชื้นให้แก่ดินบนพื้นที่ต้นน้ำ สำหรับพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์และที่สมบูรณ์ จะกันไว้เพื่ออนุรักษ์และป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกแผ้วถาง ป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อให้ลูกไม้ที่มีอยู่ได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบริเวณทางเข้าโครงการฯ ลูกไม้ที่มีอยู่ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นกลุ่มๆอย่างเห็นได้ชัด

image033image034

จิตสำนึก ของราษฎรในโครงการที่มีความรู้สึกหวงแหนป่าเพื่อให้สภาพป่าได้ฟื้นกลับมา และ รับรู้กันดีว่าการที่สภาพป่าได้ฟื้นกลับมานั้นทำให้ลำห้วยที่ใช้เป็นแหล่ง น้ำอุปโภคบริโภคมีปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดีขึ้น จากแต่ก่อนที่ไม่เคยมีน้ำในลำห้วยช่วงฤดูแล้ง หลังจากการดำเนินงานของโครงการฯผ่านมา 4 ปี พบว่ามีน้ำไหลในลำห้วยและมีระยะเวลาการไหลที่นานขึ้น

image035image036

ผลจากการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ขึ้นของสภาพป่าไม้ทำให้ระบบนิเวศคือ ดิน น้ำ อากาศ สัตว์ป่ามีความสมดุลยิ่งขึ้น สัตว์น้ำที่สำรวจพบในลำห้วยลำธารในลุ่มน้ำญวนพบมากขึ้น และพบได้ง่ายกว่าอดีต เช่น ปลาเลียหิน ปลาค้อ ปูผา หรือปูภูเขา และกบอกหนาม ตลอดจนสัตว์ป่าที่กล้าเข้ามาใกล้หมู่บ้านเพราะราษฎรไม่รบกวนมัน ที่พบเห็นบ่อยได้แก่ เก้ง กวาง หมูป่า และนกนานาชนิด อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีสัตว์ป่ามากมายทั้งนกเขา และไก่ป่า รอบบริเวณบ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นอกจากนี้ ยังได้สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่โครงการฯให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า โดยได้นำราษฎรของหมู่บ้านรอบๆโครงการฯรวมทั้งราษฎรในโครงการฯเข้ารับการฝึก อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) เป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการปรับแนวคิดและความเข้าใจของราษฎรในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า ทำให้พื้นที่บริเวณรอบโครงการ มีราษฎรที่คอยเฝ้าระวังดูแลรักษาป่าไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลาย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร รสทป.ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการแผ้วถางป่าหรือตัดไม้ มีการเขียนป้ายห้ามการกระทำต่างๆในเขตป่าหมู่บ้าน ติดไว้บริเวณเส้นทางของหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าราษฎรมีความรู้สึกรักและหวงแหนป่า มีแนวโน้มของพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับป่าเพิ่มมากขึ้น แม้เริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ แต่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีและมีโอกาสขยายไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านอื่นๆต่อไป

image037image038

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สัตว์น้ำก็มีให้บริโภค ในลำห้วย รอบบริเวณบ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ckhealth.org/banlek/2.htm l เว็บไซต์ http://www.taklong.com/ และเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org


ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2