เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด

souththai (19)
ติดตามรับชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฟรชบุ๊คคลิ๊กที่ภาพได้เลยครับ

ชนชาติพันธุ์ พี่น้องชาวใต้

วันนี้ลงใต้กันอีกสักครั้งนะครับ จะพยายามนำเสนอให้ครบทุกชนชาติพันธุ์ในไทย ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเจ้าของภาพทุกภาพเป็นอย่างสูง ที่ได้นำภาพมาประกอบการนำเสนอ เพื่อเผยแผ่เป็นวิทยาทาน หากวันใดวันหนึ่ง ท่านผ่านไปผ่านมาพบกับภาพของท่าน ผมก็ขออนุญาตผ่านตรงนี้เลยนะครับ เพราะบางภาพไม่ทราบที่มาจริงๆ ขอให้ท่านจงภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้และเพื่อเป็น วิทยาทานครับ วันนี้จะนำเสนอชนชาติชาวปักษ์ใต้และพี่น้องชาวมุสลิม ที่ถือว่าเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน มีวิถีชีวิตที่สามารถดำรงอยู่ได้กับผืนน้ำและท้องฟ้ากันอย่างกลมกลืน เรามาทำความรู้จักกับชนชาติพันธุ์พี่น้องชาวปักษ์ใต้และพี่น้องมุสลิมด้วย กันนะครับ (ข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจน ขอความกรุณาเพื่อนๆที่มีข้อมูลเพิ่มเติม มาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับ )

กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมทางภาคใต้ ยอมรับกันว่ามี ๔ กลุ่ม คือ กาฮาซี (สูญพันธุ์) เซมัง(สูญพันธุ์) ซาไก(SENOI อาศัยที่จังหวัดยะลา นาทวีสงขลา และจังหวัดสตูล) และซียิปซี(SEA GYPSY)

ซียิปซีมี ๒ เผ่า คือ มอแกน(มาซิง, สิง) และอูรักลาโว้ย(อูรังลาโอด) สถานที่อูรักลาโว้ยอาศัยถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑ คือ จังหวัดสตูลที่เกาะหลีเป๊ะ, จังหวัดกระบี่ที่เกาะลันตา(สังกาอู้และศาลาด่าน) เกาะจำ เกาะพีพี(แหลมตง) จังหวัดภูเก็ตที่บ้านสะปำ แหลมตุ๊กแกเกาะสิเหร่ บ้านราไวย์ จังหวัดที่อาศัยของมอแกนคือจังหวัดพังงา และเกาะหลาว จังหวัดระนอง

ประวัติและสังคมภาคใต้

ภาค ใต้เป็นแหลมยาวยื่นไปในทะเล มีทะเลขนาบทั้ง ๒ ด้าน ทำให้มีพื้นที่เปิดสู่ทะเลที่ ๒ ด้าน คือ ฝั่งอ่าวไทย ทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิกและฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียระดับความลึกของฝั่งทะเลและแนวกำบังคลื่นลมจากหมู่เกาะใหญ่ น้อยเอื้อต่อการเป็นเมืองท่า จึงมีผู้คนต่างชาติต่างภาษามาตั้งหลักแหล่งผสมผสานกับประชาชนพื้นเมืองเดิม เช่น มลายู อาหรับเปอร์เซีย อินเดียใต้ ชวา และชาวจ้วง ดังปรากฎหลักฐานการเป็นจุดแลกเปลี่ยนและสังคมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาจนทุก วันนี้

ประวัติของชื่อที่เรียกดินแดนภาคใต้

ดินแดนในอาณาบริเวณภาคใต้ เคยมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามยุคสมัยและภาษาของผู้ เรียก แต่ยังไม่มีข้อยุติว่าที่ตั้งและอาณาเขตที่แท้จริงจะกว้างหรือแคบกว่าอาณา บริเวณที่เป็นภาคใต้ และบางชื่อก็เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในดินแดนภาคใต้ เช่น มลยทวีป ยมทวีป สุวรรณทวีปและสุวรรณภูมิ

การเรียกชื่ออาณาบริเวณภาคใต้ที่ปรากฏในเอกสารของไทย พบว่า ในพระราชกำหนดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๐๘๔) เรียกว่า “ปากใต้ ” พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ เรียกว่า “ปักใต้” ในกฎหมายตราสามดวงส่วนใหญ่ใช้ “ปากใต้” ส่วนรูปคำเขียนที่เป็น “ปักษ์ใต้” เท่าที่ค้นพบในขณะนี้ปรากฏในตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งแต่งเสร็จในปี พ.ศ. ๒๒๗๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ – ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มักใช้ “ปากใต้” และ “ปักใต้” โดยเฉพาะในประกาศต่างๆ ของรัชกาลที่ ๔ ล้วนใช้เป็น “ปากใต้”

ส่วน คำว่า “ภาคใต้” เริ่มนำมาใช้ในทางปกครองตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ โดยมีที่ทำการภาคอยู่ที่จังหวัดสงขลา และหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการยุบมณฑลทั้งหมดในปลายปี ๒๔๗๖ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ได้มีการตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารราชการในระดับภาคขึ้น หลังจากนั้นคำว่า “ภาคใต้” จึงเรียกใช้กันอย่างแพร่หลาย

สภาพสังคมภาคใต้

๑. ยุคก่อนประวัติศาสตร์

๑.๑ คนพื้นเมืองดั้งเดิมของภาคใต้
ชนชาติต่างๆ ในดินแดนภาคใต้ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่ๆ ๓ กลุ่ม คือ
๑) กลุ่มไทย – กะได (Tai – Kadai) ได้แก่ คนไทยปักษ์ใต้ที่พูดภาษาไทย
๒) กลุ่มมาลาโย – โปลีนีเซียน (Malayo – Polynesian) ได้แก่ พวกมาเลย์ (Malays) ใช้ภาษามาเลย์ พวกมอเก็นหรือโอรังลาโอด (Moken or Orang Laut) เป็นพวกชาวเรืออยู่ใกล้ปากน้ำฝั่งทะเล (ชาวเลหรือชาวน้ำ )
๓) กลุ่มออสโตรเซียติก (Austrosiatic) คือ พวกนิกริโต (Negritos) ได้แก่ พวกซีมังหรือเซมัง แถวจังหวัดพัทลุง คือ พวกที่ชาวไทยเรียกว่า “เงาะ” หรือ “เงาะป่า”
โดย พวกนิกริโต หรือนิโกรเล็กหรือเซมัง ซึ่งเป็นพวกเดียวกับเงาะที่หลงเหลืออยู่ทางภาคใต้แถบจังหวัดพัทลุงและตรัง ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ใกล้ฝั่งทะเล ต่อมาถูกผลักดันให้เคลื่อนย้ายเข้าตามพื้นที่ป่าเขา

ต่อมาเมื่อประมาณ ๗,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ ปีมาแล้ว มีพวกซาไก (Sakai) หรือซีนอย (Senoi) อาจอพยพมาจากแหลมอินโดจีนลงมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนภาคใต้และมาเลเซียเป็นพวก ที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และเมื่อประมาณ ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว พวกโปรโตมาเลย์ได้อพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าสู่แหลมอินโดจีนลงมาทางภาคใต้ และอพยพต่อลงไปบริเวณหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากนี้มีชาวโปรโตมาเลย์อพยพจากดินแดนในประเทศมาเลเซียมาตั้งถิ่นฐานริม ฝั่งทะเลภาคใต้เป็นชุมชนชาวน้ำหรือชาวเล ที่เรียกว่า มอเก็นหรือโอรังลาโอด
หลัง จากการเคลื่อนย้ายของโปรโตมาเลย์เป็นการเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพวก มองโกลอยด์ฝ่ายใต้ (Southen Mongoloid) หลายครั้งจากแผ่นดินใหญ่มาแหลมอินโดจีน มาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้และมาเลเซียผสมพันธุ์กับพวกที่อยู่เดิม (ออสตราลอยด์ โปรโตมาเลย์ ) กลายเป็นชนพื้นเมืองสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของภาคใต้

สำหรับกลุ่มชนก่อนประวัติศาสตร์ของภาคใต้แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ
๑) ชนชาวถ้ำ ได้แก่ คนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจกรรมใช้
ชีวิตอยู่ในประเทศ โดยเข้าป่าล่าสัตว์แบบสังคมนายพราน
๒) ชนชาวน้ำ ได้แก่ คนก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในแนวฝั่งทะเล อาจเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือที่ราบใกล้ฝั่งทะเลหรืออ่าวหรือถ้ำบน เกาะหรือถ้ำบนภูเขาหินปูนที่มีน้ำล้อมรอบ โดยที่กลุ่มคนเหล่านี้ดำรงชีวิตโดยการจับสัตว์น้ำ ใช้แพหรือเรือเป็นพาหนะ

๑.๒ วิถีความเป็นอยู่
จาก หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า คนในภาคใต้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังชีพด้วยการล่าสัตว์ จับสัตว์น้ำและเก็บพืชพรรณต่างๆ มาเป็นอาหารรู้จักทำภาชนะดินเผาใส่อาหาร ใช้ไฟหรือความร้อนในการปรุงอาหาร รู้จักการหลอมและหล่อโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โลหะ ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีชุมชนเกษตรกรรมที่ก้าวหน้า มีการพัฒนาด้านโลหะกรรม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑ – ๔ นอกจากนี้ยังรู้จักทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์และจากเปลือกไม้ เมื่อประมาณ ๖,๕๐๐ – ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว

สำหรับความสัมพันธ์ทางสังคมน่าจะเน้นหนักที่ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเดียวกันเป็น หลัก เพราะสังคมภาคใต้ก่อนยุคประวัติศาสตร์มีลักษณะของสังคมเผ่าชนที่อยู่กันเป็น กลุ่ม อาจจะมีความสัมพันธ์หรือติดต่อกับคนต่างกลุ่มบ้าง

ทางด้านความเชื่อ นักโบราณคดีเชื่อว่า คนภาคใต้ก่อนยุคประวัติศาสตร์อาจมีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับการนับถือ บุคลาธิษฐานหรือชีวิตศักดิ์สิทธิ์ (Totemism) ซึ่งอยู่ในรูปสัณฐานของสัตว์บางชนิดหรือพิธีกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณการล่า สัตว์มาเป็นอาหาร โดยการเขียนภาพเป็นสื่อดังที่ปรากฏในภาพเขียนบนผนังถ้ำและเพิงผาหลายแห่งใน ภาคใต้

๒. ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ (พุทธศตวรรษที่ ๕ – ๑๘)
สังคม หรือชุมชนภาคใต้ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นชุมชนถาวรมากขึ้น และเนื่องจากคาบสมุทรมลายูมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศ ของป่า ไม้หอม รวมทั้งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ซึ่งแหล่งการค้าที่สำคัญของโลก คือ อินเดีย ตะวันออกกลางและจีน จึงทำให้ดินแดนบนคาบสมุทรมลายูกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของอินเดีย อาหรับ – เปอร์เชีย และจีน ทำให้ภาคใต้ได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติที่เข้ามาติดต่อ ทำให้ชุมชนพื้นเมืองเปลี่ยนไปสู่ลักษณะชุมชนใหม่ มีการตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนนครรัฐ และเริ่มมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวของชุมชนนี้

๒.๑ วิถีความเป็นอยู่

ส่วนใหญ่การก่อตั้งชุมชนในยุคนี้จะตั้งอยู่ริมทะเลทั้ง ๒ ด้าน แต่การตั้งถิ่นฐานของชุมชนทางฝั่งตะวันออกจะหนาแน่นกว่าฝั่งตะวันตก เพราะความแตกต่างทางลักษณะภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ดีทางฝั่งตะวันตกมีปัจจัยดึงดูดให้เกิดชุมชน คือ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ ดีบุก และอยู่ในแนวชายฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียและอยู่ในเส้นทางที่พ่อค้าจาก อินเดีย ลังกา อาหรับเดินทางเข้ามาจอดแวะหาวัตถุดิบและค้าขายกับจีน
สังคม ภาคใต้ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม ทำการเพาะปลูกและทำการประมง แต่ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น เช่น รู้จักใช้เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ การใช้แห อวนในการทำประมง มีการแบ่งกลุ่มอาชีพในชุมชน

ทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคมนอกจากจะมีความสัมพันธ์กับคนภายในชุมชนแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก เช่น จีน อินเดีย ลังกา อาหรับ – เปอร์เชีย จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมเหล่านั้น โดยเฉพาะศาสนา ทำให้ความเชื่อของคนภาคใต้ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์เป็นความเชื่อที่เกิด จากการผสมผสานระหว่างผี พราหมณ์ พุทธและมุสลิม

๒.๒ การเข้ามาของศาสนาและชนชาติต่างๆ ในภาคใต้
มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของคนภาคใต้ ทำให้ผู้คนและสังคมภาคใต้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด อันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมและวัฒนธรรมของภาคใต้ในปัจจุบัน

๑) การเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ บางครั้งเรียกว่า ศาสนาฮินดู ชาวอินเดียที่มาติดต่อค้าขาย ได้นำวัฒนธรรมการนับถือศาสนาพราหมณ์เข้ามา และประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๘ เป็นช่วงที่ชาวอินเดียอพยพมาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้มาก ซึ่งมีบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า ชาวอินเดียเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองดันซุน บริเวณลุ่มน้ำตาปีและลุ่มน้ำตะกั่วป่า มีทั้งพ่อค้าและพราหมณ์ ซึ่งพวกพราหมณ์ถือเป็นผู้มีความรู้และวัฒนธรรมสูงจึงได้รับการยอมรับจากชาว พื้นเมืองและเป็นที่โปรดปรานของเจ้าผู้ครองนคร เพราะได้นำลัทธิเทวราช ซึ่งทำให้ฐานะของเจ้าผู้ครองนครสูงขึ้น ศาสนาพราหมณ์เจริญสูงสุดประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๔ โดยเฉพาะที่เมืองนครศรีธรรมราช หลังพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เริ่มเสื่อมลงและศาสนาพุทธแบบมหายานเริ่มเข้ามาแทนที่

ศาสนา พราหมณ์มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า วิญญาณ ไสยศาสตร์ โชคลางและเวทมนต์คาถา สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของคนพื้นเมืองทำให้คนพื้นเมืองรับได้ง่ายและนำมา ดัดแปลงให้เข้ากับความคิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่เดิม แม้ว่าศาสนาพราหมณ์จะเสื่อมไปแล้วแต่ยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวใต้อย่าง มากโดยเฉพาะความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ

๒) การเข้ามาของศาสนาพุทธ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖ ลัทธิมหายานที่เจริญในอินเดียตอนเหนือได้เข้ามาในดินแดนภาคใต้ โดยเข้ามาทางเรือเข้าสู่เกาะสุมาตรา แหลมมลายู หลักฐานที่แสดงถึงร่องรอยความเจริญของมหายาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชองค์เดิม พระ-พุทธรูปแบบมหายาน เป็นต้น

ส่วน ลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เป็นช่วงที่พุทธศาสนาในลังกาเจริญรุ่งเรืองมาก ทำให้พระภิกษุจากพม่า มอญและไทยเดินทางไปศึกษาพระศาสนาในลังกาและเกิดศรัทธายอมบวชแปลงเป็นลัทธิ ลังกาวงศ์แล้วนำมาเผยแพร่ในบ้านเมืองตน พร้อมทั้งนำพระภิกษุจากลังกามาด้วย เชื่อกันว่าพระภิกษุจากไทยนั้นไปจากนครศรีธรรมราช เมื่อกลับมาได้ปรับปรุงพระศาสนาตามแบบลังกาและได้ให้ชาวลังกาสร้างพระ มหาธาตุองค์ใหญ่ครอบพระมหาธาตุองค์เดิมไว้ภายในดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

๓) การเข้ามาของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามเข้ามาสู่คาบสมุทรมลายูในช่วง พ.ศ. ๑๘๔๖-๑๙๓๐ โดยมาเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่มะละกา แล้วแพร่ไปในท้องที่ต่างๆ ของคาบสมุทรมลายูและในสุมาตรา จากศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลาม เช่น มะละกาและปัตตานี ในที่สุดก็ได้แพร่กระจายไปทั่วมลายูในตอนล่าง ครอบงำประชาชนที่พูดภาษามลายูไว้เกือบทั้งหมด และศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่อชาวไทยในภาคใต้ โดยเฉพาะใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชากร ๓ ใน ๔ ของแต่ละจังหวัดนับถือศาสนาอิสลาม หลักการสำคัญในศาสนาอิสลามคือ มุสลิมทุกคนจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาในองค์อัลลอฮ เพียงองค์เดียว โดยเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในมหาคัมภีร์อัล – กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่องค์อัลลอฮประทานมายังมนุษยชาติ โดยผ่านทางศาสดามูฮำหมัด มุสลิมทั่วโลกถือว่า มหาคัมภีร์อัล – กุรอาน เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตราบเท่าทุกวันนี้

๔) การเข้ามาของคนจีน เข้ามาตั้งแต่สมัยช่วงแรกของยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของภาคใต้ โดยเข้ามาติดต่อค้าขายเมืองท่าทางฝั่งตะวันออกของภาคและอาศัยเมืองท่าเป็น จุดเชื่อมโยงในการแลก-เปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้า อินเดีย อาหรับ เปอร์เชีย ซึ่งเดินทางเข้ามาค้าขายทางฝั่งตะวันตก แล้วใช้เส้นทางคาบสมุทร (Trans – Peninsula Routes) ในการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้า ต่อมาเมื่อการเดินเรือทางทะเลมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น เส้นทางคาบสมุทรจึงลดความสำคัญลง คนจีนได้ติดต่อค้าขายกับไทยเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

๓. ยุคกลาง (ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๕)

ลักษณะ เด่นของยุคนี้เป็นสมัยศักดินาตั้งแต่ระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในขณะที่ดินแดนภาคใต้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยตามระบบรัฐ บรรณาการ คือ ตกเป็นเมืองบริวารของกรุงสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ

วิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภาคใต้ในสมัยต้นๆ ของยุคประวัติศาสตร์ไทยไม่ค่อยมีความกระจ่าง จนเข้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชกาลที่ ๔ ไทยได้ทำสัญญาเบาว์ริ่งกับต่างชาติในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ เป็นผลให้ไทยต้องเปิดประเทศติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ทำให้ลักษณะเศรษฐกิจไทยเริ่มเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพ เป็นการผลิตแบบพึ่งพา เศรษฐกิจแบบเงินตรา (money economy) เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของการผลิตแบบพึ่งพา
ความ จริงสังคมเงินตราได้เกิดขึ้นในภาคใต้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ซึ่งภาคใต้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในระยะแรกเงินตราที่ใช้มาจากพ่อ ค้าต่างชาติ เช่น เงินเหรียญเม็กซิโกและเปอร์เชีย เป็นต้น ต่อมาคนภาคใต้ได้ผลิตเงินเหรียญของตนขึ้นเรียกว่า ปี้ เช่น ปี้เมืองสงขลา ปี้เมืองปัตตานี เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้เงินตราในยุคนั้นอยู่ในแวดวงค่อนข้างจำกัด ไม่แพร่หลายเช่นสมัยหลังจากไทยทำสัญญาเบาว์ริ่งกับต่างชาติเป็นต้นมา

๔. ยุคใหม่

สังคม ไทยทุกภาครวมทั้งภาคใต้ถึงจุดเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้งเมื่อ ไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้กระแสของอารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยมาก ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในภาคใต้ต้องเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย

๑) การตั้งถิ่นฐาน ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในชนบท มีทั้งบริเวณที่สูงหรือที่เขาควน ที่ราบและชายฝั่งทะเล แต่ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ การตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองที่ขยายตัวสูงขึ้น เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าที่เพิ่มขึ้นมาก คนไทยเชื้อสายจีนส่วนมากจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเมืองเพราะประกอบอาชีพด้าน ค้าขาย ในขณะที่ชนบทเริ่มประสบปัญหาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล ความเจริญของเมืองและปัญหาความยากจน เป็นปัจจัยผลักดันให้คนในชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมือง ทำให้มีปัญหาตามมาในเขตเมือง เช่น ปัญหาชุมชนแออัด การจราจร อาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น

๒) วิถีการทำมาหากิน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่รูปแบบการผลิตเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย ฉะนั้นจึงทำการปรับวิธีการผลิตให้ได้มากๆ เช่น การใช้เครื่องจักร ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกพืชจากสวนผสมหรือหลายชนิดเป็นปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้การพึ่งพาตนเองได้ลดลง ที่สำคัญคือ การปลูกยาง ซึ่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ผลผลิตออกมาในลักษณะที่มีความถี่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ทำให้การใช้จ่ายในภาคใต้ค่อนข้างสูง ช่วงใดที่ราคายางสูงบริเวณชุมชนจะคึกคักด้วยผู้คน ธุรกิจจะหมุนเวียนมาก แต่ถ้าช่วงใดที่ยางราคาต่ำลงจะทำให้ธุรกิจซบเซา นอกจากนี้ การที่ผลผลิตยางออกค่อนข้างถี่ทำให้สังคมทั่วไปมีการอดออมน้อยกว่าที่ควร เป็น

๓) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม จากการที่การผลิตเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อค้าขาย ทำให้
- ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวมีน้อยลง และครอบครัวมีขนาดเล็กลง
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน การใช้เวลาร่วมกิจกรรมหรือช่วยเหลือในชุมชนลดลง เพราะต้องใช้เวลาในการทำมาหากินมากขึ้น การช่วยเหลือเปลี่ยนจากการช่วยแรงงานเป็นการช่วยด้วยเงิน
- ความสัมพันธ์กับคนนอกชุมชน มีการติดต่อกันมากกว่าเดิม ทำให้เกิดการรับความคิดหรือสิ่งต่างๆ เข้าชุมชน เป็นผลให้แนวความคิดหรือวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนจากเดิม

สรุป

สังคมและชุมชนภาคใต้มีพัฒนาการที่ยาวนาน ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติ-ศาสตร์ พอจะสันนิษฐานได้ว่าคนพื้นที่ภาคใต้ยุคก่อนประวิตศาสตร์อาศัยอยู่ในถ้ำ บริเวณป่าเขาและบนเกาะต่างๆ รวมทั้งที่ราบตามริมฝั่งน้ำ ยังชีพโดยการล่าสัตว์ จับสัตว์น้ำและหาของป่า รู้จักการทำภาชนะ เครื่องมือและเครื่องนุ่งห่ม มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคารพภูตผี

ต่อ มาในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์เริ่มก่อตั้งเป็นชุมชนถาวรมากขึ้นและเริ่มมี การติดต่อกับชาวต่างชาติ เช่น อินเดีย อาหรับ-เปอร์เชีย และจีน เพราะคาบสมุทรมลายูซึ่งเป็นที่ตั้งของภาคใต้อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศ ไม้หอมและของป่าต่างๆ ทำให้ชุมชนบางแห่งพัฒนาเป็นชุมชนเมืองท่า และได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากชาติที่เข้ามาติดต่อ โดยเฉพาะทางด้านศาสนา พร้อมกันนั้นมีกลุ่มชนบางกลุ่มได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน จึงทำให้โครงสร้างสังคมภาคใต้ประกอบด้วยคนไทยพุทธ ไทยมุสลิมและกลุ่มคนจีน ซึ่งสังคมภาคใต้ได้มีการพัฒนา จนสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ทำสัญญาเบาว์ริ่งกับประเทศตะวันตกทำให้ลักษณะเศรษฐกิจเปลี่ยนจากยังชีพ เป็นการผลิตแบบการค้า

จุด เปลี่ยนที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้ง คือ เมื่อมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้กระแสของอารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามามาก ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนภาคใต้เปลี่ยนแปลงไป มีการอพยพเข้าทำงานในตัวเมืองเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่าย ครอบครัวมีขนาดเล็ก การช่วยเหลือเปลี่ยนจากการช่วยแรงงานเป็นช่วยด้วยเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีลดความเข้มข้นลง

๑. คนใต้ชอบนับญาติหมายถึง ความสัมพันธ์ในสายสกุลเดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกัน บางถิ่นว่า”เป็นดอง”กัน จึงมีการ”นับญาติ/ชุมญาติ” หรือเรียกว่า”สาวย่าน”กันถึง ก็จะรักกันอย่างเหนียวแน่น เมื่อมีงานหรือกิจกรรมใดๆ สำคัญก็จะกลับมา”รวมญาติ”กันอย่างพร้อมเพรียง

๒.คน ใต้รักพวกแม้ว่าไม่ได้เป็นญาติกันตามข้อแรก แต่คนใต้ด้วยกัน พูดภาษาเดียวกัน จะเกิดการรวมกลุ่มกันผูกเกลอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกไปอยู่ต่างถิ่น ก็จะปรากฏเห็นชัด คนใต้มักรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์เพื่อรู้จักกัน เชื่อมความสามัคคีระหว่างกัน ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และมีโอกาสที่จะ”แหลงใต้”กันให้หรอยหัวอกด้วย

๓.คน ใต้รักภาคคนใต้ในภาพรวมเป็นคนที่มีความรู้สึกภาคนิยมสูง มีความหยิ่งและภูมิใจในท้องถิ่นที่อยู่ รวมถึงการใช้ภาษาใต้ด้วย แม้ว่าจะตกไปอยู่ท้องถิ่นอื่น ยังมีความภูมิใจลึกๆ ว่าเขาเกิดมาเป็นคนใต้ นับว่าเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประการหนึ่ง

๔. คนใต้รักตายาย คำว่าตายายในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษ เน้นการนับถือผีตายาย (เดิมคงเน้นสายสกุลแม่เป็นสำคัญ) แต่คำว่าตายายโดยทั่วไปหมายถึงบรรพบุรุษของทุกฝ่าย เป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของความเคารพ กตัญญูกตเวทีสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษ สืบต่อมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมภาคใต้ที่เด่นชัด งานสารทเดือนสิบของคนใต้จึงเป็นงานใหญ่ และเป็นวัน”ชุมญาติ/รวมญาติ” กันอีกด้วย

๕.คน ใต้ใจสู้ หมายถึงการมีใจกล้านั่นเอง กล้าสู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะออกหน้า มีลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่กลัวใคร จึงกล้าที่จะตัดสินใจเป็นลักษณะแห่งผู้นำได้

๖.คน ใต้ใจใหญ่ มิได้หมายความว่าหัวใจโตกว่าคนอื่น คำว่า ใหญ่หรือบางทีว่าใจนักเลง แต่มิใช่นักเลงหัวไม้ เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ใจกว้างยอมเสียสละเพื่อชื่อเสียง แม้ตัวเองจะต้องเสียผลประโยชน์ไปบ้าง เอาหน้าไว้ก่อน บางทีมีคนแซวว่า ” ฉิบหายไม่ว่า ต้องการชื่อเสียง ” จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

๗. คนใต้ไม่หวาน หมายถึงการพูดนะครับ ไม่ใช่หมายถึงการเชื่อมแต่ประการใด บางคนว่าคนใต้พูดหยาบ สำเนียงห้วนสั้นไม่มีหางเสียง อันนี้อาจมีส่วนอยู่บ้างนะ เพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด แต่ขอให้ดูกันที่ความจริงใจก็แล้วกัน ถ้าบอกว่าช่วยก็ช่วยจริงไม่ทิ้งกัน ถ้าบอกว่ารักก็รักจริงไม่หลอกกัน เป็นต้น ข้อนี้ไม่รวมถึง”การพูดออกทองแดง” นะครับ

๘. คนใต้หัวหมอ เป็นมุมมองหนึ่งของคนต่างถิ่น คงเป็นเพราะว่าคนใต้มักไม่ยอมลงหัวให้ใครง่ายๆ ซึ่งความจริงลักษณะคนหัวหมอคือ การที่มีความคิดอ่านทันคน รู้มาก จึงไม่ยอมสยบให้กับความอยุติธรรมทั้งปวงอย่างง่ายนั่นเอง

๙. คนใต้ชอบความเป็นอิสระ เป็นลักษณะหนึ่งของคนภาคใต้ อาจสืบลักษณะนิสัยมาจากโบราณที่คนใต้ปกครองตนเองมาโดยตลอดสมัยประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นดินแดนไกลศูนย์กลางการปกครอง จึงสร้างสมคุณลักษณะต้องพึ่งตนเอง ทำให้หยิ่งและรักศักศรีของมาตุภูมิ เกิดค่านิยมช่วยเหลือตนเองมากกว่าแบมือขอคนอื่น

๑๐. คนใต้รักศักดิ์ศรี พฤติกรรมนี้เกิดจากลักษณะรวมๆ หลายอย่างที่กล่าวมาแล้ว จึงเกิดความภูมิใจในสภาวะเช่นนั้น จึงไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ทำให้คนอื่นดูถูกประณามท้องถิ่นของตน เราจึงเห็นคนใต้ที่เป็นขอทานหรือโสเภณีน้อยนิดโดยสถิติ เป็นต้น

๑๑. คนใต้เชื่อเรื่องกรรม ความเชื่อดังกล่าวคงสืบเนื่องมาจากศาสนาที่สืบทอดมาถึงลูกหลาน อันเป็นเหตุปัจจัยไม่ให้คนทำชั่วเพราะกลัวกรรมสนอง ศัพท์ภาษาถิ่นที่ว่า”ใช้ชาติ” จะเป็นคำตอบของความเชื่อของคนใต้เป็นอย่างดี เป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าผลมาจากเหตุนั่นเอง

ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2   35. สะล้อซอซึง  
36. ฟ้อนผีเมืองละกอน   36. เดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง  
37. ล้านนาโชว์   37. กว๊านพะเยา  
38. วงระนาด   38. ฟ้อนที่พะเยา  
39. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ   39. ลอยกระทงที่พะเยา  
40. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ   40. ล่องเรือกว๊านพะเยา  
41. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ   41. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา  
42. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา   42. บวงสรวงที่พะเยา  
43. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา   43. ภูชี้ฟ้า 1  
44. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑   44. ภูชี้ฟ้า 2  
45. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา   45. ภูชี้ฟ้า 3  
46. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ   46. ภูชี้ฟ้า 4  
47. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ   47. แอ่วเหนือ  
48. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ   48. แอ่วเหนือ 2  
49. น้ำตกภูซางและวัดพระนั่งดิน   49. ดอยตุง  
50. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้        
           

 

ธันวาคม 2022
อา พฤ
« พ.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
รวมภาพต่าง ๆ
หมู่บ้านในเชียงคำ 1
หมู่บ้านในเชียงคำ 2
ชนชาติพันธุ์
สถิติเว็บ